HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Yükleme, nakliye ve boşaltma hizmetleri alınacaktır

HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040991
Şehir : Şanlıurfa / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİURFA 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/398264
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12.000 TON KÖMÜRÜN 16.000 AİLE İÇİN KAMYON VE KAMYONETLERLE 750 KĞ PARTİLER HALİNDE EVLERE TAŞINMASI (NAKLİYESİ) İŞİ 16.000 TON KÖMÜRÜN 21.333 AİLE İÇİN KAMYON VE KAMYONETLERLE YÜKLENİLMESİ, BOŞALTILMASI VE KÖMÜR DÖKÜM SAHASINA İSTİFLENMESİ İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ŞAİR NABİ MAHALLESİ 163.SOK. VAKIF KONUTLARI A-B BLOK ALTI HALİLİYE /ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

12000 TON KÖMÜRÜN 16000 AİLE İÇİN KAMYON VE KAMYONETLERLE 750 KĞ PARTİLER HALİNDE EVLERE TAŞINMASI (NAKLİYESİ) İŞİ İLE 16000 TON KÖMÜRÜN 21333 AİLE İÇİN KAMYON VE KAMYONETLERLE YÜKLENİLMESİ, BOŞALTILMASI VE KÖMÜR DÖKÜM SAHASINA İSTİFLENMESİ İŞİ
ŞANLIURFA HALİLİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI


12000 TON KÖMÜRÜN 16000 AİLE İÇİN KAMYON VE KAMYONETLERLE 750 KĞ PARTİLER HALİNDE EVLERE TAŞINMASI (NAKLİYESİ) İŞİ İLE 16000 TON KÖMÜRÜN 21333 AİLE İÇİN KAMYON VE KAMYONETLERLE YÜKLENİLMESİ, BOŞALTILMASI VE KÖMÜR DÖKÜM SAHASINA İSTİFLENMESİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/398264

1-İdarenin

a) Adresi : ŞAİR NABİ MAH 163.SOK. VAKIF KONUTLARI A-B BLOKLAR ALTI ŞANLIURFA/HALİLİYE 63100 HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143150442 - 4143152455
c) Elektronik Posta Adresi : haliliyesydv@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12.000 TON KÖMÜRÜN 16.000 AİLE İÇİN KAMYON VE KAMYONETLERLE 750 KĞ PARTİLER HALİNDE EVLERE TAŞINMASI (NAKLİYESİ) İŞİ 16.000 TON KÖMÜRÜN 21.333 AİLE İÇİN KAMYON VE KAMYONETLERLE YÜKLENİLMESİ, BOŞALTILMASI VE KÖMÜR DÖKÜM SAHASINA İSTİFLENMESİ İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : HALİLİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ŞAİR NABİ MAHALLESİ 163.SOK. VAKIF KONUTLARI A-B BLOK ALTI HALİLİYE /ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 16.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
ihale işi ile ilgili olarak kömür taşıyacak en az 10 adet Öz mal kamyon veya kamyonet ticari taşıtlarında taşıma izin belgesi ve ruhsatlarının asıllarının sözleşme esnasında idareye sunulması zorunludur.
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma Bakanlığından alınması zorunlu kılınan taşıma yetki belgelerinden gerekli olan ( C2, R1, R2, K1, K1* ) birine sahip olması veya mülkiyetindeki taşıma yapacağı araçların taşıma yetki belgesi ekinde kayıtlı veya araçların iş için gerekli olan taşıma izin (taşıt kartı) ve yetki belgesine sahip olması, ihale öncesi İdareye ibraz etmeleri gerekmektedir. (Asıllarını ibraz etmeleri halinde idare yetkilisince ‘’Aslı Görülmüştür’’ şerhi düşülmüş sureti İdareden temin edilebilir.) ihale evraklarında bulundurulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KÖMÜR NAKLİYE,YÜKLEME,BOŞALTMA İŞİNE AİT İŞLER


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HALİLİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TOPLANTI SALONUadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR