TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ EDİRNE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yükleme boşaltma hizmeti alınacaktır

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ EDİRNE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910938
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE''NİN SESİ 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Şube Müdürlüğümüz merkez ve bağlı Havsa, Keşan, İpsala, Gelibolu  ve Uzunköprü işyerleri ile mevcut tesisli Ekipler ve ilerde açılacak ekipler dahil Tahmil Tahliye hizmeti alınacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Toprak Mahsulleri Ofisi
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ EDİRNE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE 2019 YILI YÜKLEME BOŞALTMA İŞLERİ İÇİN AÇIK EKSİLTME İHALESİ YAPILACAKTIR

Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek 2019 yılı Yükleme – Boşaltma ihalesi “ Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Kapsamında 25 nci maddesi Açık Eksiltme Usulü gereğince 20.12.2018 tarih Perşembe günü saat 14.00’da Şube Müdürlüğümüz merkez ve bağlı Havsa, Keşan, İpsala, Gelibolu ve Uzunköprü işyerleri ile mevcut tesisli Ekipler ve ilerde açılacak ekipler dahil Tahmil Tahliye İhalesi yapılacak olup, ihalede fiyat verilmemesi ve katılımcı olmaması halinde 21.12.2018 Cuma günü aynı saatte ikinci kez ihale edilecektir.

İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler

1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri 5. madde kapsamında sunmaları gerekir:
a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi, (T.C .Kimlik numarası bulunacaktır.)
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1-1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
1-2 Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
I) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, ( ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
g) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
j) Kamu veya Özel Kurum/Kuruluşlardan alınacak son 5 yıl içerisinde (-2014-2015-2016-2017-2018) ihale konusu (yükleme-boşaltma) işe ilişkin minimum 200.000 TL. tutarında işe ilişkin belge veya belgeler toplamının tamamı minimum 200.000-TL iş deneyimini gösterir belge Kuruluşumuz veya diğer kamu kurum ve Kuruluşlarından alınacak iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden veya Kuruluşumuz Şube Müdürlüklerince EBYS üzerinden düzenlenmiş olması gerekmektedir. (Özel Kurum/Kuruluşlar tarafından düzenlenecek iş deneyim belgesi ise yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış olacaktır).

3-3)Bu işe ait şartname tasarısı (KDV dahil) 50 –TL karşılığında Şubemiz Ticaret Servisimizden temin edilebilir.

Geçici Teminat tutarı eğer banka teminat mektubu olarak veriliyor ise; teminat mektubu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur, nakit olarak yatırılacak ise aşağıdaki banka hesabına yatırılarak tahmil-tahliye ihalesine ait olduğu dekontta belirtilerek dekont ihale katılım belgeleri ile birlikte zarfın içinde ihaleyi yapan işyerine sunulacaktır.

Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İHALE EDİLECEK İŞYERİ ADI İHALE TARİH/SAAT GEÇİCİ TEMİNAT
Edirne Şube Merkez ve bağlı Havsa Keşan, İpsala, Gelibolu ,Uzunköprü işyerleri 20.12.2018 - 14.00 36.000,00-TL


BANKA HESAP NUMARALARI HESAP NUMARASI
HALKBANK – Edirne Selimiye Şubesi TR69 0001 2001 4310 0005 1000 13

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

EDİRNE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR