ANAMUR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yol şebeke planı hizmeti alınacaktır

ANAMUR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01179599
Şehir : Mersin / Anamur
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ POSTASI 25.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/321793
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Abanoz, Kesmece, Gökçesu ve Kükür İşletme Şefliklerinin Yol Ağı Planının Yeniden Dürzenlenmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Abanoz, Kesmece, Gökçesu ve Kükür İşletme Şeflikleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Anamur İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YOL ŞEBEKE PLANI İLAN

YOL ŞEBEKE PLANINININ YENİDEN DÜZENLENMESİ CİLTLENMESİ, HARİTASININ BASIMI VE ORBİSE UYUMLU HALE GETİRİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ANAMUR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/321793

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ANAMUR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Bahçe Mahallesi Maresal Fevzi Çakmak Caddesi 1 33640 ANAMUR/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3248141062 - 3248143894
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Anamur İşl Müd Kesmece, Abanoz, Gökçesu ve Kükür İşl Şef Yol Şebeke Planınının Yeniden Düzenlenmesi Ciltlenmesi, Haritasının Basımı ve Orbise Uyumlu Hale Getirilmesi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Abanoz, Kesmece, Gökçesu ve Kükür İşletme Şefliklerinin Yol Ağı Planının Yeniden Dürzenlenmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Abanoz, Kesmece, Gökçesu ve Kükür İşletme Şeflikleri
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.07.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Anamur İşletme Müdürlüğü Satış Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
"İhale konusu iş, 29.06.2006 tarihli ve 5531 sayılı "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hakkında kanununun 4. maddesi 1. fıkrası (a) bendi kapsamına giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerin uygulamalı mesleki faaliyet konularından ve 5. maddesindeki hak ve yetkilerden olması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 48. maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 64. maddesi uyarınca Danışmanlık Hizmeti niteliğindeki mühendislik konularının, 4734 sayılı kanununun 5. maddesi 2. fıkrasında ki "Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez." hükmüne göre diğer hizmetler ile kabul edilebilir doğal bir bağlantının bulunması nedeniyle; bu işin 5531 sayılı kanuna göre Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, Danışmanlık hizmet sunucuları Orman Mühendisi ve Orman Yüksek Mühendisi ünvanlı meslek mensuplarının 5531 sayılı kanunun 7. ve 8. maddelerine dayanarak düzenlenen 8.4.2009 tarihli ve 27194 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Ormancılık ve Orman Ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinin 12. ve 13. maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri odasından tescilli, serbest Ormancılık büroları, serbest yeminli ormancılık büroları, ortaklık büroları, serbest ormancılık şirketleri ve serbest yeminli ormancılık şirketleri ile ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesinde, 5531 sayılı kanunun 4. maddesinde sayılan uzmanlık konularında ihale konusu faaliyetler bulunan, ortakları arasında yada teknik personel kadrosunda orman mühendisleri odasına kayıtlı, ruhsatlı orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ünvanlı çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensubu bulunan tüzel kişilerin, mevzuat gereği, ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye y- Gerçek kişi olması halinde; ilk ilan tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihini içinde bulunduğu yılda alınmış, mevzuat gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odası hükmünden "Orman Mühendisleri Odasının", odaya kayıtlı olduğunu gösteren belgeden de, Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi ünvanlı meslek mensubunun odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş "Oda Kayıt belgesi",asal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler olarak;
- Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişinin "Ormancılık ve Orman Ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinin 12. ve 13. maddelerine göre kurulmuş, Orman Mühendisleri Odasından tescilli "Serbest Ormancılık Şirketi" veya "Serbest yeminli Ormancılık Şirketi" veya "Serbest / Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi" olmak koşulu ile, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış "Tüzel Kişiliğin odaya Kayıtlı olduğunu gösterir belge",
Veya Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış ana sözleşmesinde, 5531 sayılı kanunun 4. maddesinde sayılan uzmanlık konularında ihale konusu faaliyetleri içermesi, ortakları arasında yada teknik personel kadrosunda Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi ünvanlı çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensubu bulunması koşuluyla, bu tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış; Tüzel Kişiliğin Sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge."
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Orman Yol Ağı Planı Yapımına ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR