MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek yapım ve dağıtım hizmeti alınacaktır

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063732
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/453437
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 yılı için 450 öğün (adet) x 250 gün = 112.500.-öğün (adet)/yıl Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmeti Alımı. Yemeğin yapılacağı yerin adresi : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Anadolu Meydanı (Tandoğan) / ANKARA Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Anadolu Meydanı (Tandoğan) /ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Anadolu (Tandoğan)/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜYEMEK YAPIM VE DAĞITIM HİZMETLERİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/453437

1-İdarenin

a) Adresi : EMNİYET MAHALLESİ DÖGOL CAD. NO: 2 ANADOLU MEYDANI 06560 YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122961152 - 3122961691
c) Elektronik Posta Adresi : mkekikm@mkek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 yılı için 450 öğün (adet) x 250 gün = 112.500.-öğün (adet)/yıl Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmeti Alımı. Yemeğin yapılacağı yerin adresi : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Anadolu Meydanı (Tandoğan) / ANKARA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Anadolu Meydanı (Tandoğan) /ANKARA
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Anadolu (Tandoğan)/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 04.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İşletme Kayıt Belgesi (Faaliyet konusu kısmında; hazır yemek,tabldot yemek üretimi,gıda satışı,toplu tüketim yeri/işletmeleri ile diğer gıda üreten iş yerleri konularından en az birinin yer alması gerekmektedir.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Günlük yemek ihtiyacımızın yarısı olan 225 adet günlük üretim kapasitesine sahip olduğunu belgeleyen kapasite raporunun sunulması gerekir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, toplu yemek imalat ve dağıtıcılığı hizmetleri, restoran işletmeciliği, mutfak hizmetleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi 4. kat (412 nolu oda) Anadolu Meydanı(Tandoğan) / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR