BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yemek pişirme ve dağıtım hizmeti alınacaktır

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887934
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

BANSES 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/550374
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
01/01/2019 – 31/12/2019 Tarihleri Arasında 78.000 Öğün Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bandırma Belediyesi Encümen Salonu / Bandırma Belediyesi İhale Birimi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BANDIRMA BELEDİYESİ

Yemek Pişirme ve Dağıtım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/550374

1-İdarenin

a) Adresi : 17 EYLÜL MAH. ATATÜRK CAD. NO:88 BANDIRMA/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2667111111 - 2667111133
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@bandirma.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 01/01/2019 – 31/12/2019 Tarihleri Arasında 78.000 Öğün Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bandırma Belediyesi Sınırları İçi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bandırma Belediyesi Encümen Salonu
b) Tarihi ve saati : 28.11.2018 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yemek Taşımaya Uygun, azami 5 yaşında 1 Adet Panelvan aracın işin başında bulundurulması zorunludur. Aracın, yüklenicinin kendi malı olması şartı aranmamaktadır.
İstekli; Bandırma Belediyesi sınırları içerisinde aşağıda belirtilen şartlarda kendi adına kayıtlı yemek üretim tesisine ilişkin belgeleri teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır. İsteklinin Bandırma Belediyesi sınırları içerisinde kendisine ait aşağıda belirtilen belgelere sahip yemek üretim tesisi yoksa, bu niteliklere sahip bir mutfak açması veya bir yemek fabrikası ile ön sözleşme imzalaması gerekmektedir. Ayrıca bu durumda; isteklinin açacağı mutfağın veya sözleşme yaptığı yemek fabrikasının aşağıda belirtilen niteliklere sahip olduğuna ilişkin belgeleri ve yemek fabrikasıyla yapmış olduğu ön sözleşmeyi teklif dosyasında idareye sunması zorunludur. Yemek fabrikasıyla yapılan sözleşmenin süresi işin süresinden az olmayacaktır.
- Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınmış en az 250(İkiyüzelli) kişilik yemek pişirme ve dağıtım hizmetinde kullanılacak mutfak teçhizatına sahip olduğunu gösterir "Kapasite Raporu"
- Eğer isteklinin adına kayıtlı olan yemek üretim tesisi mevcutsa bu tesisin iş yeri açılış belgesi
Eğer isteklinin üzerine kayıtlı yemek üretim tesisi yoksa kuracağı veya sözleşme imzalayacağı yemek üretim tesisinin aşağıda sayılan belgelerini teklif dosyası kapsamında idareye sunması zorunludur.
---Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınmış, iş bitim tarihine kadar geçerli, "Gıda Üretim İzin Belgesi" veya "İşletme Kaydı Belgesi"
---Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınmış en az 250(İkiyüzelli) kişilik yemek pişirme ve dağıtım hizmetinde kullanılacak mutfak teçhizatına sahip olduğunu gösterir "Kapasite Raporu"
---İş yeri açma izin belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel sektöre toplu malzemeli yemek yapımı ve araçla dağıtımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bandırma Belediyesi İhale Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bandırma Belediyesi İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR