MİLAS SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ

Yemek hizmeti alınacaktır

MİLAS SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01201105
Şehir : Muğla / Milas
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE MİLAS 29.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/391176
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 / 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA MUĞLA İLİ / MİLAS İLÇESİ SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN PANSİYON ÖĞRENCİLERİNE MALZEME DÂHİL 255 GÜN 167.280 ÖĞÜN (SABAH,ÖĞLE, AKŞAM VE ARA ÖĞÜN) YEMEK PİŞİRİLMESİ, DAĞITILMASI HİZMET ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GÜMÜŞLÜK MAH. ERDAL ÇERÇİ CAD. NO:85 MİLAS MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FEN LİSESİ- MİLAS SEBAHATTİN AKYÜZ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020 / 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA MUĞLA İLİ / MİLAS İLÇESİ SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN PANSİYON ÖĞRENCİLERİNE MALZEME DÂHİL 255 GÜN 167280 ÖĞÜN (SABAH,ÖĞLE, AKŞAM VE ARA ÖĞÜN) YEMEK PİŞİRİLMESİ, DAĞITILMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/391176

1-İdarenin

a) Adresi : AYDINLIKEVLER ERDAL ÇERÇİ CAD. 85 48200 MİLAS/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2525130022 - 2525130062
c) Elektronik Posta Adresi : 758481@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 / 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA MUĞLA İLİ / MİLAS İLÇESİ SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN PANSİYON ÖĞRENCİLERİNE MALZEME DÂHİL 255 GÜN 167.280 ÖĞÜN (SABAH,ÖĞLE, AKŞAM VE ARA ÖĞÜN) YEMEK PİŞİRİLMESİ, DAĞITILMASI HİZMET ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN PANSİYONU
c) Süresi : İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GÜMÜŞLÜK MAH. ERDAL ÇERÇİ CAD. NO:85 MİLAS MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 21.08.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
(17/12/2011 tarih ve 28145 sayılı resmi gazetede yayımlanan gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmelik) Gıda Üretim İzin Belgesi veya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen ihale tarihi itibariyle geçerliliği bulunan istekliye ait “İşletme Kayıt Belgesi” (Faaliyet konusu: Hazır Yemek, Tabldot Yemek Üretimi, Gıda Üretimi) aslı ya da noter tasdikli sureti.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekliler bağlı olduğu ilin Ticaret ve Sanayi odasından ihale konusu yemek hizmetinin yapılacağı iş yerine ait 164 kişiye yemek hazırlanabilecek kadar İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış kapasite raporu belgesinin aslı ya da aslı idare tarafından görülmüş onaylı örneği, (iş ortaklığı durumunda her bir ortaklık oranları dahilinde ilgili şartları karşılamaları gerekmektedir.)
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1-) Yemek Üretim Yerine ait İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış, Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları Genel Kurallar Standardına uygun Hizmet veren Yemek Fabrikalarına ait T.S 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya aslı idarece görülmüş onaylı örneği, 2-) Yemek Üretim Yerine ait İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış ve 19.03.2018 tarihinde kabul edilen Gıda üretim ve satış yerlerinde hijyen ve sanitasyon için genel kurallarla ilgili TS 13027 Türk Standardı belgesinin aslı veya aslı idarece görülmüş onaylı örneği,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapılan malzemeli/malzemesiz her türlü yemek pişirme, hazırlama ve dağıtımı işleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR