MARDİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

MARDİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118855
Şehir : Mardin / Artuklu
Yayınlandığı Gazeteler

MARDİN LİFE 21.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/23385
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mardin Emniyet Müdürlüğü 2019 yılı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 33500 Adet Sıcak Yemek (Kumanya) Hizmet Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü ve İdarenin Belirleyeceği Yerler
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Kızıltepe kavşağı 37.Sokak No:1 Artuklu/MARDİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MARDİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 40500 ADET SICAK YEMEK (KUMANYA) HİZMET ALIM İŞİ

MARDİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin Emniyet Müdürlüğü 2020 Yılı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 40500 Adet Sıcak Yemek (Kumanya) Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/23385

1-İdarenin

a) Adresi : YENİŞEHİR MAHALLESI KONAK CADDESI 0 47100 ARTUKLU/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822122450 - 4822121667
c) Elektronik Posta Adresi : mrd.satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mardin Emniyet Müdürlüğü 2019 yılı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 33500 Adet Sıcak Yemek (Kumanya) Hizmet Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü ve İdarenin Belirleyeceği Yerler
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 10(on) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Kızıltepe kavşağı 37.Sokak No:1 Artuklu/MARDİN
b) Tarihi ve saati : 24.02.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler Gıda üretim izin belgesinin veya işletme kayıt belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE hizmet yeterlilik (8985) ve İSO 9001-2015 belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerinin teklif zarflarında sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel veya Kamu kurumlarına her türlü sıcak yemek hizmet alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Kızıltepe kavşağı 37.Sokak No:1 Artuklu/MARDİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR