GAZİANTEP VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yemek hizmeti alınacaktır

GAZİANTEP VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01113744
Şehir : Gaziantep / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/4364
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gaziantep Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü 12 Ay süreli 29880 Adet Hazır yemek Hizmet Alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Valilik Binası İl Nüfus Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat 4
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİANTEP VALİLİĞİ İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


12 AY SÜRELİ 29880 ADET MEMUR ÖĞLE YEMEĞİ YEMEK HİZMET ALIMI İŞİ

Gaziantep Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü 12 Ay süreli 29880 Adet Memur Öğle Yemeği yemek Hizmet Alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/4364

1-İdarenin

a) Adresi : İncilipınar mah. Prf.Muammer Aksoy Bulvarı ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422200192 - 3422200192
c) Elektronik Posta Adresi : nuray.yegin@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gaziantep Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü 12 Ay süreli 29880 Adet Hazır yemek Hizmet Alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Firmanın mutfağında yapılarak Valilik Binası 6.katta yemek servisi ve bulaşık hizmetleri yapılacaktır
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Valilik Binası İl Nüfus Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat 4
b) Tarihi ve saati : 03.02.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli, 5179 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenmiş " GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ " 'nin aslını veya noter onaylı suretini İhale Dosyasında Sunacaktır. (Gıda Üretim İzin Belgesinin ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olması gerekmektedir.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
idaremizce yükleniciye teslim edilecek demirbaşlar hariç olmak üzere , istekliler ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi için teknik şartnamede belirtilen makine , teçhizat ve ekipmanları bulunduracaklardır. (En Az 120 Kişilik Kapasite Raporu)
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
TS 13075 İş Yerleri-Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri-Genel Kurallar Standartına Uygun Hizmet Veren Yeterlilik Belgesini teklifleriyle birlikte sunacaktır. - TS 8985 Hizmet Yeterlilik belgesini teklifleriyle birlikte sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu İhalede Kamu veya Özel Sektörde yapılmış; tek sözleşmeye dayalı, malzeme dahil yemek hazırlanması ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Valilik Binası İl Nüfus Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat 4 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR