BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01108063
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 27.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/659726
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
130.000 Adet Normal Yemek ve 2.500 Adet Kumanya Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SGK Bursa İl Müdürlüğü Toplantı Salonu 4.kat ( Demirtaşpaşa Mah. İnönü Cad. No:114 Osmangazi/BURSA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN ÖĞLEN YEMEĞİNİN KARŞILANMASI İÇİN 01/03/2020 İLE 31/12/2020 TARİHLERİ ARASI PİŞİRİLMİŞ YEMEK VE KUMANYA ALIMI, DAĞITIMI VE SONRASI

SGK BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ


İl Müdürlüğümüz ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinde çalışan personellerin öğlen yemeğinin karşılanması için 01/03/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arası Pişirilmiş Yemek ve Kumanya Alımı, Dağıtımı ve sonrası hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/659726

1-İdarenin

a) Adresi

:

Demirtaşpaşa Mah. İnönü Cad. No:114 16220 OSMANGAZİ/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2246001000 - 2242731682

c) Elektronik Posta Adresi

:

bursasgim@sgk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

130.000 Adet Normal Yemek ve 2.500 Adet Kumanya
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Bursa SGİM ve bağlı SGM'ler, Sağlık SGM arşivi (NOSAB) ve İş Teftiş Grup Başkanlığı binası (FOMARA) ve Yeni Çelik Palas Oteli İnşaatı(satış ve devir işlemi tamamlanıncaya kadar hizmet verilecektir.)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.03.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SGK Bursa İl Müdürlüğü Toplantı Salonu 4.kat ( Demirtaşpaşa Mah. İnönü Cad. No:114 Osmangazi/BURSA)

b) Tarihi ve saati

:

20.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Kapasite Raporu: Günlük yemek üretim kapasitesi minimum 600 adet olacaktır. İstekliler kapasite raporunu sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her türlü pişirilmiş yemek üretimi, dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SGK Bursa İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri 1 Servisi 2.Kat 202 Nolu Oda(Demirtaşpaşa Mah. İnönü Cad. No:114 Osmangazi/BURSA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR