MUĞLA MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

MUĞLA MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065071
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA YENİGÜN 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/500204
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUĞLA İLİ MENTEŞE İLÇESİ TAŞIMA MERKEZİ 12 ORTA ÖĞRETİM OKULLARI TAŞINMASI PLANLANAN 285 ÖĞRENCİYE 140 İŞ GÜNÜ MALZEMELİ YEMEK PİŞİRME VE DAĞITIM SONRASI HİZMETLERİ İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EMİRBEYAZIT MAH. DR. BAKİÜNLÜ CAD. ÇAMLIK SK. NO:3
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR


İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUĞLA İLİ MENTEŞE İLÇESİ TAŞIMA MERKEZİ 12 ORTA ÖĞRETİM OKULLARI TAŞINMASI PLANLANAN 285 ÖĞRENCİYE 140 İŞ GÜNÜ MALZEMELİ YEMEK PİŞİRME VE DAĞITIM SONRASI HİZMETLERİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/500204

1-İdarenin

a) Adresi : Emirbeyazıt Mahallesi Baki Ünlü Caddesi 12 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522805026 - 2522805029
c) Elektronik Posta Adresi : mentese48@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUĞLA İLİ MENTEŞE İLÇESİ TAŞIMA MERKEZİ 12 ORTA ÖĞRETİM OKULLARI TAŞINMASI PLANLANAN 285 ÖĞRENCİYE 140 İŞ GÜNÜ MALZEMELİ YEMEK PİŞİRME VE DAĞITIM SONRASI HİZMETLERİ İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 2019-2020 MUĞLA MENTEŞE İLÇESİ 12 TAŞIMA MERKEZİ ORTA ÖĞRETİM (LİSE) OKULLARINA
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 140(yüz kırk) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EMİRBEYAZIT MAH. DR. BAKİÜNLÜ CAD. ÇAMLIK SK. NO:3
b) Tarihi ve saati : 28.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Muğla ili Menteşe ,Yatağan veya Ula İlçe sınırları içersinde isteklilere ait yemek üretim tesisi zorunlu olup, ihale konusu işin yapılmasına ait mevzuat (17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı resmi gazetede yayımlanan gıda işletmeleri kayıt-onay işlemlerine dair yönetmelik) kapsamında yetkilisince düzenlenmiş işletme kayıt belgesini asıl veya noter onaylı sureti teklifleri dahilinde ihale komisyonununa sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Ticaret ve/veya Sanayi odası yada meslek odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere günlük en az 285 KİŞİLİKkapasite raporu.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
. Yemek Üretim Yerine ait İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış, Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları Genel Kurallar Standardına uygun Hizmet veren Yemek Fabrikalarına ait T.S 8985 ve T.S 13075 Hizmet Yeterlilik Belgesi ve aslı yada İdarece görülmüş onaylı örneği,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtımı ve hizmetleri işi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIMALI EĞİTİM BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR