FERİZLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

FERİZLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048769
Şehir : Sakarya / Ferizli
Yayınlandığı Gazeteler

ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ 13.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/435437
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
509 TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE 164 GÜN SÜRE İLE VERİLECEK SICAK ÖĞLE YEMEĞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ferizli
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DEVLET MAH.44 SOKAK NO 40 FERİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
FERİZLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


509 TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE 164 GÜN SÜRE İLE VERİLECEK SICAK ÖĞLE YEMEĞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/435437

1-İdarenin

a) Adresi

:

DEVLET MAHALLESİ 44 SOKAK NO 40 54110 FERİZLİ/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2647812103 - 2647812585

c) Elektronik Posta Adresi

:

ferizli54@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

509 TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE 164 GÜN SÜRE İLE VERİLECEK SICAK ÖĞLE YEMEĞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

FERİZLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 04.10.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DEVLET MAH.44 SOKAK NO 40 FERİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

03.10.2019 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

TSE 13075 GIDA TAŞIMA ARAÇLARININ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
ÖZELLİĞİNE SAHİP İHALE KONUSU HİZMETİN İFASI İÇİN EN AZ 1 ADET SERVİS ARACI BULUNDURULACAKTIR. ARAÇLAR İSTEKLİNİN KENDİ ADINA İSE RUHSATLARINI, KİRALIK İSE NOTER ONAYLI SÖZLEŞMESİNİ İDAREYE İBRAZ EDECEKLERDİR.
YEMEK VERİLECEK 509 ÖĞRENCİ İÇİN İLGİLİ KURULUŞLARDAN ALINACAK YEMEK KAPASİTE RAPOR

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

ISO EN 9001-2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİN ASLI VEYA ONAYLI SURETİ.
ISO 14001-2015ÇEVRE VE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİN ASLI VEYA ONAYLI SURETİ.
TSE 8985 HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİNİN ASLI VEYA ONAYLI SURETİ.
Yemek Hizmetinin Denetimi ve daha Sağlıklı koşullarda Hizmet Alabilmesi için Yemekler Sakarya İl Sınırlarında Bulunan İhalede İstenilen Yeterlilik Belgelerine Sahip Bir Tesiste Üretilecektir.Sakarya İl Sınırlarında Üretim Tesisi Bulunmayan İstekliler Tüm İhale şartlarını Taşıyan Bir Tesis ile Hizmet Süresini kapsayacak Noter Onaylı Kira Sözleşmesi İmzalayacak ve bu Kira Sözleşmesini,Sözleşme Aşamasında İdareye Sunacaklardır.
-Yemek işinde Kullanılmak Üzere Aşağıda Belirtilen Malzemeyi Kullanacaktır. İstekli,Bu Malzeme Kira İse Noter onaylı Kira Sözleşmesi,Kendi malı İse Fatura,Demirbaş veya Amortisman Defterine Kayıtlı Olduğuna Dair veya Yeminli Mali Müşavir yada Serbest Muhasebeci veya Mali Müşavir Raporu ile Tesvik edilecektir..Belirtilen Belgelerin Teklif kapsamında Sunulması zorunludur..
1-Üç(3) Gözlü Tabldot Tepsi Krom Çelik (509 adet)
İhale ilanının yapıldığı yıl içerisinde (2019 yılı) en az 3 (Üç) ayrı ayrı ürettiği yemek için 4 (dört) farklı ayda resmi veya TÜRKAK onaylı özel laboratuvarlardan alınmış uygun yemek

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
Deney laboratuvarlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
HER TÜRLÜ GIDA, YEMEK HAZIRLANMASI VE ÜRETİM İŞLERİ İLE BUNLARIN DAĞITIMI BİRLİKTE KABUL EDİLECEKTİR


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR