ALTIEYLÜL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

ALTIEYLÜL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038037
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR BİRLİK 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/381299
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 Eğitim öğretim Yılında Taşımalı Kapsamındaki İH:O ve Ortaöğretim Öğrencilerine 181 Gün toplam 46155 Öğün Öğle Yemeği Alım İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2020 Eğitim öğretim Yılında Taşımalı Kapsamındaki İH:O ve Ortaöğretim Öğrencilerine 181 Gün toplam 46155 Öğün Öğle Yemeği Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/381299

1-İdarenin
a) Adresi : BAHCELİEVLER MAH. SANATOKULU CAD. NO1/18 10100 ALTIEYLÜL ALTIEYLÜL/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662444599 - 2662448762
c) Elektronik Posta Adresi : 753150@mebk12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 Eğitim öğretim Yılında Taşımalı Kapsamındaki İH:O ve Ortaöğretim Öğrencilerine 181 Gün toplam 46155 Öğün Öğle Yemeği Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Altıeylül İlçesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 29.08.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-İşletme Kayıt Belgesi
2-Yemek Üretim tesisine ait tesisin bulunduğu belediyeden alınmış iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1-Yemek Dağıtımının yapılaçağı okul sayısı kadar Termobox olduğuna dair noter onaylı belge veya mali muşavirden onaylı belge. Yemek yapımında yada Dağıtımında Kullanılacak malzeme kiralik ise kira sözleşmesi ihale dosyasıyla idareye sunulaçaktır.
2-Yemeğin yapılacağı Mutfak Kiralık İse Kira sözleşmesiyle birlikte yetkili kuruluştan alınacak kapasite raporu ( Günlük 255 Kişlik)
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1-İmalat yeterlilik Belgesi 2-Yemek üretim tesisi Teknik şartnamede belirtilen İlçeler sınırları dâhilinde olacaktır. Bu tesisin hangi ilçe sınırları dâhilinde bulunduğuna dair tesisin kayıtlı bulunduğu Ticaret odası, Sanayi odası veya Meslek odasından alınacak yazı aslı veya aslı idarece görülmüştür ibareli idare yetkilisince imzalı örneği. 3-?Sanayi Sicil Belgesi 4-Yemek Üretim tesisinin gıda zehirlenmelerine karşı sigortalandığına dair sigorta poliçesi örneği aslı idarece görülmüştür ibareli idare yetkilisince imzalı olacaktır 5-Yemek veya Kumanya işi ile ilgili olarak İSO EN 9001-2008 Kalite Yönetimi Sistem belgesinin aslını idareye ibraz edeceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE TAŞIMALI YEMEK ÜRETİMİ VE DAĞITIMI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR