KESTEL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

KESTEL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025105
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA ŞEHİR 13.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/326096
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Taşıma Merkezi Ortaöğretim Okullarında Kayıtlı 307 Öğrenciye 178 gün öğle(sıcak) yemeği verilmesi işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Vani Mehmet Mh.Turgut Özal Cd.Musa Coşkun Sk.No:5 Kestel/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESTEL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TAŞIMA MERKEZİ ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA KAYITLI 307 ÖĞRENCİYE 178 GÜN ÖĞLE(SICAK) YEMEĞİ VERİLMESİ İŞİ

KESTEL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Taşıma Merkezi Ortaöğretim Okullarında Kayıtlı 307 Öğrenciye 178 gün öğle(sıcak) yemeği verilmesi işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/326096

1-İdarenin

a) Adresi : VANİ MEHMET TURGUT ÖZAL CD.MUSA COŞKUN 0 16450 KESTEL/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2243730660 - 2243721335
c) Elektronik Posta Adresi : kestel16@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Taşıma Merkezi Ortaöğretim Okullarında Kayıtlı 307 Öğrenciye 178 gün öğle(sıcak) yemeği verilmesi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 6 taşıma merkezi okul
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Vani Mehmet Mh.Turgut Özal Cd.Musa Coşkun Sk.No:5 Kestel/BURSA
b) Tarihi ve saati : 31.07.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ veya İŞLETME KAYIT BELGESİ. (Aslı/Noter Tasdikli Sureti veya Aslı görülerek Kurumca onaylanmış Fotokopisi.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
YEMEK ÜRETİM FABRİKASI KAPASİTE RAPORU. (En az taşınan öğrenci sayısı kadar) (Aslı/Noter Tasdikli Sureti veya Aslı görülerek Kurumca onaylanmış Fotokopisi.)
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE-HYB) HİZMET YETERLİLİK BELGESİ. a)- (TS 8985- İŞ YERLERİ-YEMEK FABRİKALARI VE TOPLU YEMEK MUTFAKLARI İÇİN KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN YEMEK FABRİKASI) Belgesi (Aslı/Noter Tasdikli Sureti veya Aslı görülerek Kurumca onaylanmış Fotokopisi.)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel sektörde her türlü malzemeli yemek pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR