AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01023823
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

AFYON TÜRKELİ 15.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/327515
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Afyonkarahisar Merkez İlçedeki Taşımalı İlk/Ortaokullara verilecek olan öğle yemeği işi (177 gün 304 öğrenciye 53808 öğün yemek hizmeti verilmesi) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İlimiz Merkez İlçe Taşıma Kapsamına Alınan İlkokul ve Ortaokullar
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karaman Mah. Karaman İş Merkezi Kat :4 Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü -Destek Hizmetleri Bölümü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Merkez İlçe Taşımalı İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Öğle Yemeği Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/327515

1-İdarenin

a) Adresi : KARAMAN MAHALLESİ KARAMAN İŞ MEREZİ KAT.4 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2722137607 - 2722137605
c) Elektronik Posta Adresi : destek03@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Afyonkarahisar Merkez İlçedeki Taşımalı İlk/Ortaokullara verilecek olan öğle yemeği işi (177 gün 304 öğrenciye 53808 öğün yemek hizmeti verilmesi)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İlimiz Merkez İlçe Taşıma Kapsamına Alınan İlkokul ve Ortaokullar
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karaman Mah. Karaman İş Merkezi Kat :4 Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü -Destek Hizmetleri Bölümü
b) Tarihi ve saati : 01.08.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklilerin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Afyonkarahisar İl Müdürlüğünden Alınan Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Belgesini teklif zarfında sunmaları gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Taşıma merkezi okullara gidecek olan yemeklerin en az 8 (sekiz) araçla taşınması ve araç ruhsatlarının veya kira sözleşmelerinin teklif zarfında sunmaları gerekmektedir.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1- İstekliler İşyerleri Yemek Fabrikaları - Toplu Yemek Mutfakları ve Yemek Servisleri - Genel Kurallarına uygun TSE 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif zarfında sunmaları gerekmektedir. 2- İstekliler, İSO:9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini teklif zarfında sunmaları gerekmektedir. 3- İstekliler, TSE EN İSO 9001-2008 Belgesini (Kendi ve Müşteri Tesislerini Kullanarak Yemek Hazırlama) teklif zarfında sunmaları gerekmektedir. 4-İstekliler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Alınan En Az 400 (Dörtyüz) Kişilik Kapasite Raporunu teklif zarfında sunmaları gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde yapılmış olan her türlü kuru ve sulu yiyecek dağıtımı ve satışı işi hizmet alımı benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Destek Hizmetleri Bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR