LİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜD.

Yemek hizmeti alınacaktır

LİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01016348
Şehir : Diyarbakır / Lice
Yayınlandığı Gazeteler

HABER LİCE 25.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/286721
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Taşıma Kapsamındaki 521 Ortaöğretim Öğrencilerine 180 İş Günü Sıcak Yemek Verilmesi İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ahmet Toprak ÇPAL, Lice Anadolu Lisesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenişehir Mah.Milli Güvenlik Cad.No:17 LİCE/D.BAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
LİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Taşıma Kapsamındaki 521 Ortaöğretim Öğrencilerine 180 İş Günü Sıcak Yemek Verilmesi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/286721

1-İdarenin

a) Adresi : YENİŞEHİR MAHALLESI GÜVENLİK CADDESI NO:17 21700 LİCE/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4128612131 - 4128613435
c) Elektronik Posta Adresi : lice21@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Taşıma Kapsamındaki 521 Ortaöğretim Öğrencilerine 180 İş Günü Sıcak Yemek Verilmesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ahmet Toprak ÇPAL, Lice Anadolu Lisesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1(bir) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenişehir Mah.Milli Güvenlik Cad.No:17 LİCE/D.BAKIR
b) Tarihi ve saati : 25.07.2019 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yüklenici yemeğin hijyenik ortamda taşımaya elverişli, ticari taşıma yetki belgesi (k2) bulunan, termokingli (soğutuculu) en az 1 (bir ) adet 12 yaşını aşmamış ve trafik siciline kayıtlı aracı işin başında bulunduracaktır.
1- Adayın veya İsteklinin kendi malı olan makine, techizat ve diğer ekipman; Ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli serbest muhasebeci mali müşavir raporu, mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tesvik edilir.
2- Geçici İthalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. Araçlar, makine techizat ve diğer ekipmanın, belirtilen niteliğe yönelik belgelerin ve Söz Konusu Araçların Teklif veya Başvuru Tarihinde Geçerliliği bulunan Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesini başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
İstekliler 5996 sayılı kanunun 30 ncu maddesine dayanılarak düzenlenen ilgili kurumdan (T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜ ) alınmış, (İşletmenin Faaliyet Konusu: Gıda Üretimi Yapan İşletmeler) İŞLETME KAYIT BELGESİ 'nin aslını veya noter tasdikli suretini teklifleri ekinde sunacaklardır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İsteklilerin, yemek hazırlamasında kullanacağı gıda maddelerinin tümünü idari ve teknik şartnameye uygun (TSE ve İSO kalitelerine uygun) olması zorunludur. a) İstekliler, yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış kendi iş yerine ait TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ve İSO 9001 2008 belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretlerini teklif zarflarında sunacaklardır. b) İstekliler ihale konusu yemek hizmetinin yapılacağı iş yerine ait en az yemek verilecek öğrenci sayısı kadar KAPASİTE RAPORUNUN (ilgili kurumdan alınan) aslı veya noter tasdikli suretlerini teklif zarflarında sunacaklardır. c) İhale isteklide kalması durumunda mutfağın, hizmetin verileceği il sınırları içerisinde olması zorunludur. İş yerinin kira olması durumunda Noter onaylı Kira Sözleşmesi, O İş Yerine ait İŞLETME KAYIT BELGESİ, Kapasite Raporu, İSO 9001 2008 ve TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ nin aslı veya noter tasdikli suretini tekliflerinin ekinde sunacaklardır. d) İstekliler, Yemek Hazırlama hizmetleri için ilgili kurumlardan alınmış, Gayrı Sıhhi Müesseselere ait İŞ YERİ AÇMA RUHSATI´ nın aslını veya noter tasdikli suretlerini tekliflerinin ekinde sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İsteklilerin Kamu veya Özel sektörde, yapılan her türlü öğrenci veya personel yemek hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Lice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Şube Müdürü Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

1- Yüklenici Firmanın uyulması gereken diğer hususlar ve cezai işlemler teknik şartnamede belirtilmiştir. 2- 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılında 2 taşıma Merkezi ortaöğretim okulunda 521 öğrenciye sıcak yemek verilmesi planlanmıştır. Ancak, kar tatili, öğrenci devamsızlığı, yılsonunda batı illerine göç, bağ ve bahçe işlerinden dolayı öğrenci devamsızlıkları arttığı takdirde, idare devam eden öğrenci sayısına göre sıcak yemek alacaktır. 3- Yüklenici Firma sıcak yemek verilecek öğrenci sayısının düşmesi nedeniyle, sıcak yemek sayısının azalmasından dolayı her hangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 4 - Yüklenici Firma tarafından, öğrencilere verilmek üzere yapılan yemeklerde meydana gelebilecek besin zehirlenmelerine karşı, yemek verilecek öğrenci sayısını kapsayacak şekilde Mesul Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacaktır. Öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlenmeleri halinde tüm sorumluluk ve tedavi masrafları yüklenici firmaya aittir. 5- Yemek ihalesini alacak isteklinin uyması gereken hususlardan her hangi bir aksaklığın tespiti, verilen yemeklerin istenilen nitelik ve kaliteyi taşımadığının anlaşılması veya gıda zehirlenmesi gerçekleşmesi halinde; Lice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce herhangi bir tazminat ödenmeksizin sözleşme tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR