DİCLE ÜNV.SAĞLIK KÜLT. DAİRE BAŞKANLIĞI

Yemek hizmeti alınacaktır

DİCLE ÜNV.SAĞLIK KÜLT. DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891448
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

ÇERMİK KAPLICA 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/548029
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bismil MYO 10350 Adet (4 Çeşit) Öğlen Yeme Çermik MYO 24840 Adet (4 Çeşit) Öğlen Yemeği Çüngüş MYO 2070 Adet (4 Çeşit) Öğlen Yemeği Silvan MYO 24840 Adet (4 Çeşit) Öğlen Yemeği Ergani MYO 22770 Adet (4 Çeşit) Öğlen Yemeği Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
BİSMİL – ÇERMİK – ÇÜNGÜŞ – SİLVAN VE ERGANİ MYO YEMEKHANELERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Yaşam Merkezi Binası 2. Kat. Toplantı Salonu SUR/ DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ


DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİSMİL – ÇERMİK – ÇÜNGÜŞ – SİLVAN VE ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİLERİNE 02/01/2019-31/12/2019 TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEK OLAN 84870 ADET / ÖĞÜN (4 ÇEŞİT) ÖĞLEN YEMEĞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/548029

1-İdarenin

a) Adresi

:

DICLE ÜNIVERSITESI SAGLIK KÜLTÜR SPOR DAIRE BASKANLIGI 1 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122488059 - 4122488059

c) Elektronik Posta Adresi

:

mustafapolat021@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bismil MYO 10350 Adet (4 Çeşit) Öğlen Yeme Çermik MYO 24840 Adet (4 Çeşit) Öğlen Yemeği Çüngüş MYO 2070 Adet (4 Çeşit) Öğlen Yemeği Silvan MYO 24840 Adet (4 Çeşit) Öğlen Yemeği Ergani MYO 22770 Adet (4 Çeşit) Öğlen Yemeği
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

BİSMİL – ÇERMİK – ÇÜNGÜŞ – SİLVAN VE ERGANİ MYO YEMEKHANELERİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Yaşam Merkezi Binası 2. Kat. Toplantı Salonu SUR/ DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati

:

29.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler ;İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ,firma adına kayıtlı ilgili kuruluşlardan alınan Gıda Üretim İzin Belgesi sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yemek yüklenicinin kendisine ait mutfakta üretilecektir. İhaleye katılacak isteklilerin adlarına kayıtlı yemek üretim tesisine ait ilgili kuruluşlardan alınan
BİSMİL MYO için 24 gün/kişilik Kapasite Raporu
ÇERMİK MYO için 59 gün/kişilik Kapasite Raporu
ÇÜNGÜŞ MYO için 5 gün/kişilik Kapasite Raporu
ERGANİ MYO için 54 gün/kişilik Kapasite Raporu
SİLVAN MYO için 59 gün/kişilik Kapasite Raporu verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektörde malzemeli yemek üretme, sunma ve servis sontası hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Yaşam Merkezi Binası 2. Kat. Satın alma Bürosu Sur/ DİYARBAKIR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Yaşam Merkezi Binası 2. Kat Satınalma Bürosu SUR /DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR