HORSUNLU BELEDİYESİ HUZUREVİ YBRM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

HORSUNLU BELEDİYESİ HUZUREVİ YBRM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890945
Şehir : Aydın / Kuyucak
Semt-Mahalle : HORSUNLU MAH. / KUYUCAK
Yayınlandığı Gazeteler

ADALET 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/560941
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
29.565 Öğün Sabah Kahvaltısı, 36.255 Öğün Öğlen Yemeği, 30.295 Öğün
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Horsunlu Mahallesi Kooperatifler Caddesi No.14/1 Kuyucak AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-HORSUNLU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HORSUNLU HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2019 YILI İÇİN MAMUL YEMEK VE
YEMEK SONRASI SERVİS HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/560941
1-İdarenin
a) Adresi : Horsunlu Mahallesi Kooperatifler Cad. No: 14/1 KUYUCAK/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2563876210 - 2563876211
c) Elektronik Posta Adresi : horsunlu.huzuevi@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kuruluş Mutfağında 29.565 Öğün Sabah Kahvaltısı, 36.255 Öğün Öğlen Yemeği, 30.295 Öğün
Akşam Yemeği, 53.290 Öğün Ara Öğün ve 1.752 Öğün Özel Gün Menüsü olmak üzere toplam
151.157 Öğün Mamul Yemek Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İşidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şa rtnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Horsunlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Horsunlu Mahallesi Kooperatifler Caddesi No.14/1 Kuyucak AYDIN
b) Tarihi ve saati : 10.12.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, ilgili mevzuatı gereği alınan ve ihale tarihinde geçerli olan "İşletme Kayıt Belgesi"nin aslını ya da aslı idarece görülmüştür şeklinde
idaremizce onaylanan suretini veya noter onaylı örneğini teklif ekinde sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret
ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya
da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
06.11.2018 İlan Önizleme
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kuyucak Mal Müdürlüğü Muhasebe Servisine Doküman Bedeli
yatırıldıktan sonra İhale Dokümanı Horsunlu Huzurevi YBRM Müdürlüğünden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Horsunlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası - Satın Alma Birimi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR