ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yemek hizmeti alınacaktır

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00876117
Şehir : Ankara / Altındağ
Semt-Mahalle : SAKARYA MAH. / SAMANPAZARI
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
İhale Kayıt No
:
2018/464099
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
295 Memur ve Sözleşmeli Personele 2019 Yılında 224 İş Günü 66.080 Öğün Yemek Hizmeti Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Altındağ Belediyesi Yemekhanesi, Fen İşleri Kampüsü yemekhanesinde dağıtım yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2018 08:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Mah. Anafartalar cad. No: 177 Samanpazarı/Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINDAĞ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR


BELEDİYEMİZDE GÖREV YAPAN 295 MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE 2019 YILINDA 224 İŞ GÜNÜ 66080 ÖĞÜN YEMEK HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/464099

1-İdarenin

a) Adresi : SAKARYA MAHALLESİ ANAFARTALAR CADDESİ NO: 177 SAMANPAZARI ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125070025 - 3123118586
c) Elektronik Posta Adresi : insank@altindag.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 295 Memur ve Sözleşmeli Personele 2019 Yılında 224 İş Günü 66.080 Öğün Yemek Hizmeti Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Altındağ Belediyesi Yemekhanesi, Fen İşleri Kampüsü yemekhanesinde dağıtım yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sakarya Mah. Anafartalar cad. No: 177 Samanpazarı/Ankara
b) Tarihi ve saati : 05.11.2018 - 08:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Gıda Üretim Sicil Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odasından alınmış, sıcak yemek üretimi konusunda bir iş yerinde (bir kişi için bir öğünde 4 kap yemek olmak üzere) en az 8.000 kişilik kapasite raporu.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde kapasite raporuna ilişkin kriterin her bir ortak tarafından iş ortalığında ki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler tarafından; Gıda taşıma araçlarının hizmet yeterlilik belgesi TSE 13075 teklif dosyasında sunulacaktır. Gıda maddeleri imal eden, hazırlayan, depo eden ve satan yerler için gerekli olan TS 6914 Yeterlilik Belgesini teklif dosyasında sunulacaktır. İş yerleri -yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfakları için kurallar standardına uygun hizmet veren TS 8985 Yeterlilik Belgesi teklif dosyasında sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı Teklif Fiyat Dışı Unsur ile birlikte değerlendirilerek tespit edilecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı fiyatın tespitinde;
Fiyatın ağırlığı %80 Fiyat dışı unsurların ağırlığı ise %20 olacaktır.
Fiyat dışı unsurların toplamı 20 puandır.
Ekonomik açıdan en avantajlı Teklif Fiyat Dışı Unsur ile birlikte değerlendirilmesinde;
Geçerli en düşük teklife 80 puan verilecek,
Geçerli tekliflerin mali teklif puanı ; teklif tutarının en düşük teklif tutarına oranlamak suretiyle belirlenecektir.
Hesaplanan mali teklif puana fiyat dışı unsur puanı eklenmek suretiyle toplam teklif puanı tespit edilecektir.
ÖRNEĞİN:
(Toplam Teklif Puanı) =Mali Teklif Puanı + Fiyat dışı unsur puanı şeklinde hesaplanacak;
En düşük geçerli teklif 60 TL ise 80 TL geçerli teklifin mali teklif puanı ;
= (60/80)x(100)x(80puan)
=60 puan Şeklinde olacaktır.
Fiyat dışı unsur puanı = 20 puan almış ise ;
Toplam Teklif Puanı = 60+20=80 olacaktır.
Bu şekilde yapılan hesaplamalar neticesinde ; Toplam Teklif Puanı en yüksek olan istekli Ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
EK:1 FİYAT DIŞI UNSURLAR TABLOSU

SIRA NO DEĞERLENDİRME ADI EVET HAYIR AĞIRLIK PUANI DEĞERLENDİRME PUANI
1 Et-tavuk-sebze işleme alanları birbirinden ayrı ve iklimlendirme, havalandırma sistemleri, sterilizatör mevcut mudur? 3
2 Duvarlar tavana kadar açık renk, fayans veya seramik kaplama mıdır? 3
3 Firmanın kendi kullanımına ait jeneratör ve hidrofor sistemi var mıdır? 3
4 Yemek üretiminin gerçekleştiği alan, Bulaşıkhane, Wc'lerin tamamı tavana kadar seramik kaplama şeklinde midir? 1
5 Yemek üretiminin gerçekleştiği alana açılan pencerelerde zararlıları (böcek,sinek) vb engeleyecek tel,ızgara,sineklik vb. var mıdır? 2
6 İşletme girişi ve Wc girişlerininde dezenfektanlı paspas mevcut mudur? 1
7 İşletme malzeme kabul alanı ile sevkiyat alanı birbirinden ayrı mıdır ? 2
8 Soğuk hava depolarında sıcaklık ve nem ölçer cihazları var mıdır ? 1
9 Soğuk hava et depolarında kullanılan askıların ve metallerin tamamı paslanmaz çelikten midir? 2
10 Üretim, Bulaşıkhane, Kuru gıda depolarında havalandırma tesisatı bulunmakta mıdır? 2


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Altındağ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Altındağ Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR