BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yemek hizmeti alınacaktır

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873385
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

A GAZETE 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/480636
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı 02/01/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında 128.482 adet Malzemeli Öğle Yemeğinin Hazırlanması, Taşınması ve Servisi hizmeti alınması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İhsaniye Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi No:25 Vergi Dairesi Başkanlığı Nilüfer Hizmet Binası Nilüfer / BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİBAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 02/01/2019 - 31/12/2019 TARİHLERİ İÇİN YEMEK HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/480636

1-İdarenin

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi No:25 (Vergi Dairesi Başkanlığı Nilüfer Hizmet Binası) 16130 NİLÜFER/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242456633 - 2242496742
c) Elektronik Posta Adresi : imibursa@maliye.gov.tr
ç)İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/internet adresigörülebileceği


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı 02/01/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında 128.482 adet Malzemeli Öğle Yemeğinin Hazırlanması, Taşınması ve Servisi hizmeti alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yüklenicinin mutfağında pişirilerek, idarenin yemek salonlarına taşınarak servis edilecektir.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İhsaniye Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi No:25 Vergi Dairesi Başkanlığı Nilüfer Hizmet Binası Nilüfer / BURSA
b) Tarihi ve saati : 05.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-Gıda üretim izin belgesi veya işletme kayıt belgesi.
2-Kapasite Raporu (Günlük en az 600 adet yemek üretim kapasitesine sahip olunduğuna dair)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Kapasite Raporu (Günlük en az 600 adet yemek üretim kapasitesine sahip olunduğuna dair)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektöre, kendi mutfağında veya kurum mutfağında pişirilerek bir sözleşme kapsamında verilen yemek hizmetleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü - İhsaniye Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi No:25 Vergi Dairesi Başkanlığı Nilüfer Hizmet Binası Nilüfer / BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR