TEKKEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

TEKKEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859008
Şehir : Samsun / Tekkeköy
Semt-Mahalle : 23 NİSAN MAH. / TEKKEKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

HABERDE DENGE 06.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/432952
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018-2019 Eğitim yılında Tekkeköy ilçesinde Taşımalı Eğitim Kapsamında Bulunan 901 Ortaöğretim ve (Lise) İ.H.O öğrencilerine 160 gün süreyle 144,160 öğün malzemeli sıcak öğle yemeği hazırlanması, dağıtımı sunumu ve sonrası hizmetleri işi                             
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HÜKÜMET KONAĞI 4. KAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEKKEKÖY SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8 TAŞIMA MERKEZLİ 901 ORTAÖĞRETİM (LİSE) İ.H ORTAOKULU ÖGRENCİLERİNE160 GÜNSICAK
SULU ÖĞLE YEMEĞİ VE DAĞITIMI SONRASI İŞLERİ

TEKKEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI TEKKEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8 TAŞIMA MERKEZLİ 901 ORTAÖĞRETİM (LİSE) İMAM HATİP ORTAOKULU ÖGRENCİLERİNE 160 GÜN SICAK SULU ÖĞLE YEMEĞİ VE DAĞITIMI SONRASI İŞLERİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/432952
1-İdarenin

 1. Adresi : 23 NİSAN MAHALLESİ TANSU ÇİLLER CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT 4 1 55300 MERKEZ TEKKEKÖY/SAMSUN

 2. Telefon ve faks numarası: 3622560142 - 3622560436

 3. Elektronik Posta Adresi: tekkekoy55@meb.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi
  2-İhale konusu hizmetin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  a) Niteliği türü ve miktarı : 2018-2019 Eğitim yılında Tekkeköy ilçesinde Taşımalı Eğitim Kapsamında Bulunan 901 Ortaöğretim ve (Lise) İ.H.O öğrencilerine 160 gün süreyle 144,160 öğün malzemeli sıcak öğle yemeği hazırlanması, dağıtımı sunumu ve sonrası hizmetleri işi
  b) Yapılacağı yer : TEKKEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 8TAŞIMA MERKEZİ OKUL (NECATİ AKÇAĞLILAR ANADOLU LİSESİ, BAHATTİN SEVİM KÖKSAL ANADOLU LİSESİ BÜYÜKLÜ ANADOLU LİSESİ, ALİ EMİNE KAHVECİOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, YAVUZ SELİM İMAM HATİP LİSESİ, TIBBİ ALETLER VE MESLEKİ ANADOLU LİSESİ TEKKEKÖY İMAM HATİP ORTAOKULU, BÜYÜKLÜ İMAM HATİP ORTAOKULU)
  e İşin Süresi: İşe başlama tarihi 17.10.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019
  3- İhalenin
  a) Yapılacağı yer: HÜKÜMET KONAĞI 4. KAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEKKEKÖY SAMSUN
  b) Tarihi ve saati: 01.10.2018 - 09:00
  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Gıda Üretim İzin Belgesi veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı müdürlüklerden alınan İşletme Kayıt Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Ticaret ve/veya Sanayi odası yada meslek odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Öğrencinin artma ihtimali göz önünde bulundurularak İhale Tarihi İtibariyle Gecerlilik sürersi sona ermemiş 1250 Öğrencinin Günlük öğün İhtiyacı Karşılıyacak Kapasite Raporu ve Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici üstlenmiş olduğu iş için gerekli her türlü tesis, makine, teçhizat, ekipman, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerliğini yitirmemiş "ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi" ve "TS 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesi, TSE 13075 belgelerinin", aslını veya noter onaylı suretini teklif zarfında sunmaları zorunludur.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
Deney laboratuvarlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Sözleşmeye dayalı Kamu veya Özel Sektör kuruluşlarında malzemeli yemek üretimi, dağıtımı, sunumu ve sonrası işleri kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEKKEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR