KULP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

KULP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00834232
Şehir : Diyarbakır / Kulp
Yayınlandığı Gazeteler

PASURUN SESİ 09.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/324326
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı taşımalı eğitim erişim yoluyla 3 taşıma merkezi (KULP ÇOK PROGRAMLI LİSESİ, KULP ANADOLU LİSESİ ve KULP ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ) Orta öğretim Okuluna 1130 öğrenciye 180 iş günü sıcak yemek verilmesi işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
3 taşıma merkezi lise; Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kulp Anadolu lisesi , ilçe sınırlarında
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KULP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
KULP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM YEMEK HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/324326

1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Yeni Mahallesi 227. sokok no:3 21900 KULP/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4128312001 - 4128312359
c) Elektronik Posta Adresi : kulp21@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı taşımalı eğitim erişim yoluyla 3 taşıma merkezi (KULP ÇOK PROGRAMLI LİSESİ, KULP ANADOLU LİSESİ ve KULP ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ) Orta öğretim Okuluna 1130 öğrenciye 180 iş günü sıcak yemek verilmesi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : : 3 taşıma merkezi lise; Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kulp Anadolu lisesi , ilçe sınırlarında
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KULP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 25.07.2018 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 45 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yemeğin hijyenik ortamda taşımaya elverişli ticari taşıma yetki belgesi (K2) Frigofirig (soğutuculu) en az 1 adet 12 (oniki) yaşını aşmamış ve Trafik Siciline Kayıtlı aracı işin başından sonuna kadar bulunduracaktır.İhale istekli firmada kalması halinde sözleşme öncesi bu araçlar kira ise ayrı ayrı kira sözleşmeleri veya vekaletnameleri,araçlar kendi mali ise, fatura, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair veya Yeminli Mali Müşavir yada Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir raporu ile tevsik edilecektir.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
a) İstekliler, yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış kendi işyerine ait TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ veya İSO 9001 2008 belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretlerini teklif zarflarında sunacaklar b) İstekliler ihale konusu yemek hizmetinin yapılacağı işyerine ait en az yemek verilecek öğrenci sayısı kadar KAPASİTE RAPORUNUN aslı veya noter tasdikli suretlerini teklif zarflarında sunacaklardır. c) İlçemizin Diyarbakıra olan uzaklığı 130 km ve bunun yanında da en uzak taşıma merkezli okulumuzun kulp ilçe merkezine olan uzaklığının 55 km olduğu düşünüldüğünde pişirilmiş sıcak yameğin toplamda 185 km. yolda kalacağı, bunun sonucuda yemeğin kalitesinin düşeceği ve çocukların sağlığını tehdit edebilecek sonuçlar doğurabileceği , kış koşullarının sert geçmesi, yemeklerin sıcak ve zamınında öğrencilere dağtımının zorunluluğu düşünüldüğünde; İhale sonucunda ihale üzerinde kalan yüklenicinin yemeği Kulp ilçe sınırları içerisinde üretmesi zorunludur. İhaleye teklif sunan firmaların teknik şartnamede detayları belirtilen standartlara uygun mutfağını ihalenin teklif dosyasında sunması ve iş bu mutfağa ait gıda üretim izin belgesi ve kapasite raporunu idareye, ihalenin teklif dosyasında sunması zorunludur. Kulpta yemek üretimi yapılacak bu mutfağın yerinin kira olması durumunda yüklenici ayrıca noter onaylı kira sözleşmesini de sunması zorunludur. . Mutfak veya mutfak Şubesinin ihalede belirtilen sayıdaki öğrenciye yemek hazırlayacak kapasitede ve teknik şartnamede belirtilen diğer hususlara uygun olmak zorundadır d) ihaleye teklif veren firmaların ihale teklif dosyasında, işin icrası sırasında olağan üstü hallerin (yangın , sel doğal afet yada hijyenik ortamın sağlanamaması durumları) meydana gelmesi durumu göz önüne alındığında yemek üretiminin sağlaya bilecek ihalede belirtilen sayıdaki öğrencilere yemek hazırlayacak kapasitede ve teknik şartnamede belirtilen diğer huşulara uygun olmak kaydı ile Diyarbakır ili idari sınırları içerisinde ( komşu ilçelerle) noter onaylı yemekhane sözleşmesini sunmak zorundadır. E) Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilere Verilecek Öğle Yemeğinin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu aylık menü modellerine ve kalorisine uygun ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Güvenliği ve Hijyen Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İsteklilerin özel veya kamu sektöründe yapılan her türlü yemek servisi öğrencilere verilen kumanya ve sıcak yemek hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KULP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR