KOCAALİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

KOCAALİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00834208
Şehir : Sakarya / Kocaali
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYAHALK 07.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/337105
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kocaali İlçesinde Taşımalı Eğitime Uygulaması kapsamında bulunan 441 ilkokul ve ortaokul öğrencisine 177 iş günü , toplamda 78057 öğün hazır sıcak öğle yemeği verilmesi ve sonrası temizlik hizmetleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yüklenici kendi mutfağında hazırlayacağı yemeği, kendi personeli ve araç gereci ile 8 taşıma merkezi okulda servis edecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.07.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ağalar Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kocaali/SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
KOCAALİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim ( İlkokul-Ortaokul) Uygulaması Kapsamında Bulunan 441 Öğrenciye 177 İş Günü Sıcak Öğle Yemeği Satın Alınması ve Sonrası Temizlik Hizmetleri Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/337105

1-İdarenin

a) Adresi : AGALAR MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI HÜKÜMET KONAGI 54800 KOCAALİ/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2648121470 - 2648121392
c) Elektronik Posta Adresi : kocaali54@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kocaali İlçesinde Taşımalı Eğitime Uygulaması kapsamında bulunan 441 ilkokul ve ortaokul öğrencisine 177 iş günü , toplamda 78057 öğün hazır sıcak öğle yemeği verilmesi ve sonrası temizlik hizmetleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yüklenici kendi mutfağında hazırlayacağı yemeği, kendi personeli ve araç gereci ile 8 taşıma merkezi okulda servis edecektir.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ağalar Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kocaali/SAKARYA
b) Tarihi ve saati : 31.07.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca düzenlenmiş Gıda Üretim İzin Belgesi veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
-İstekliler ihale konusu yemek üretiminin yapılacağı iş yerine ait en az günlük yemek verilecek öğrenci sayısı kadar kapasite raporunun aslını veya noter tasdikli suretini teklif zarfında sunacaklardır.(En az 441 kişilik kapasite raporu)
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İhale tarihi itibariyle geçerliliği olan Kalite Yönetim Sistem Belgesi: ISO 9001–2008 veya ISO 9001-2015
İhale tarihi itibariyle geçerliliği olan "Çevre Yönetim Sistem Belgesi: ISO 14001-2004.
İhale tarihi itibariyle geçerliliği olan "Gıda Taşıma Araçlarının Hizmet Yeterlilik Belgesi: TSE 13075.
İhale tarihi itibariyle geçerliliği olan "Gıda Taşıma Araçlarının Hizmet Yeterlilik Belgesi: TSE 8985
İhale ilanının yapıldığı yıl içerisinde (2018 yılı) en az 3 (Üç) ayrı ayrı ürettiği farklı tür yemek için 3 (üç) kez resmi veya TÜRKAK onaylı özel laboratuvarlardan alınmış uygun yemek analiz raporları
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel kuruluşlarına her türlü yemek üretim, dağıtım sunum ve sonrası hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bürosu veya https://ekap.kik.gov.tr/EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOCAALİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR