NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00827982
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

YEŞİL NİZİP 25.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/313121
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Nizip’e Bağlı 96 yerleşim yerinden 15 taşıma merkezine taşımalı gelecek 1536 öğrenciye 178 iş günü 273408 adet öğün öğle yemeği (HizAlımı) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yüklenici firmanın yemekhanesinde hazırlanarak Tablo 1 de gösterilen 4 İlçe merkezi(İslim MARUFOĞLU İlkokulu İşmont Halil Meziyet Bildirici, Mustafa Özkaya , Hatice Kamil Pekmez İlkokul ve Ortaokulu) ile 11 Köy Taşıma Merkezine(Aşağı Çardak, Tatlıcak , Adaklı, Köseler, Uluyatır Atatürk, İkizce, Alahacı, Suboyu, Suboyu Şehit Müslüm Fırat, Gevence ve Kumla)ilkokul ve Ortaokulları taşıma merkezleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fatihsultan Mah.Fatihsultan Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat:3 Kaymakamlık Proje Ofisi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Taşımalı gelen 1536 İlk ve Ortaokul öğrencilerine öğle yemeği olarak malzeme dahil yemek pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetleri alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/313121

1-İdarenin

a) Adresi : FATİHSULTAN MAHALLESİ FATİHSULTAN BULVARI HÜKÜMET KONAĞI NO:1 KAT:4 27700 NİZİP/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3425173640 - 3425175946
c) Elektronik Posta Adresi : 150520@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Nizip’e Bağlı 96 yerleşim yerinden 15 taşıma merkezine taşımalı gelecek 1536 öğrenciye 178 iş günü 273408 adet öğün öğle yemeği (HizAlımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yüklenici firmanın yemekhanesinde hazırlanarak Tablo 1 de gösterilen 4 İlçe merkezi(İslim MARUFOĞLU İlkokulu İşmont Halil Meziyet Bildirici, Mustafa Özkaya , Hatice Kamil Pekmez İlkokul ve Ortaokulu) ile 11 Köy Taşıma Merkezine(Aşağı Çardak, Tatlıcak , Adaklı, Köseler, Uluyatır Atatürk, İkizce, Alahacı, Suboyu, Suboyu Şehit Müslüm Fırat, Gevence ve Kumla)ilkokul ve Ortaokulları taşıma merkezleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Fatihsultan Mah.Fatihsultan Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat:3 Kaymakamlık Proje Ofisi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 19.07.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Gıda üretim izin belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Günlük en az 1536 kişilik kapasite raporu aslı veya noter onaylı sureti
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
TS 13075 İş Yerleri-Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri-Genel Kurallar Standartına Uygun Hizmet Veren Yeterlilik Belgesini teklifleriyle birlikte sunacaktır.
TS 8985 Hizmet Yeterlilik belgesini teklifleriyle birlikte sunacaktır. (Süresi Geçmemiş)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetler işi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Nizip Mal Müdürlüğüne Döküman Bedeli Yatırıldıktan Sonra Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek hizmetleri ölümünden alınabilecektir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatihsultan Mah.Fatihsultan Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat:3 Kaymakamlık Proje Ofisi Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR