ÇATAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

ÇATAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823031
Şehir : Van / Çatak
Semt-Mahalle : CUMHURİYET MAH. / ÇATAK
Yayınlandığı Gazeteler

ŞEHRİVAN 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/292480
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI EĞİTİM İLE GELEN 1179 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE 180 İŞ GÜNÜ SICAK YEMEK USULÜ ÖĞLEN YEMEĞİ HİZMET ALIM İŞİ 
İşin Yapılacağı Yer
:
ÇATAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.07.2018 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CAD. HÜKÜMET KONAĞI YANI KAT: 2 ÇATAK/VAN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇATAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI EĞİTİM İLE GELEN 1179 İLK/ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE 180 İŞ GÜNÜ SICAK YEMEK USULÜ ÖĞLEN YEMEĞİ HİZMET ALIM İŞ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/292480

1-İdarenin

a) Adresi

:

CUMHURIYET MAHALLESI HÜKÜMET KONAGI CADD. 3/1 65870 ÇATAK/VAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4325122636 - 4325122806

c) Elektronik Posta Adresi

:

catak65@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI EĞİTİM İLE GELEN 1179 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE 180 İŞ GÜNÜ SICAK YEMEK USULÜ ÖĞLEN YEMEĞİ HİZMET ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

ÇATAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 07.06.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CAD. HÜKÜMET KONAĞI YANI KAT: 2 ÇATAK/VAN

b) Tarihi ve saati

:

09.07.2018 - 13:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1) Yemek kapasite raporu(yemek verilecek öğrenci sayısı olan 1179 kişilik) ilgili kuruluşlardan alınmış olacak.
2)Bu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle süresini doldurmamış TSE veya TS hizmet yeterlilik belgesi(8985)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÖZEL SEKTÖRDE HER TÜRLÜ HAZIR YEMEK PİŞİRME VE DAĞİTIM İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇATAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇATAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR