BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622182
Şehir : Batman
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN ÇAĞDAŞ 16.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/283221
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TAŞIMA KAPSAMINDAKİ 765 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE 178 GÜNLÜK ÜÇ ÇEŞİT HAZIR SICAK YEMEK HİZMET ALIM İŞİ
İşin Yapılacağı Yer
:
TAŞIMA KAPSAMINDAKİ 765 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE 178 GÜNLÜK ÜÇ ÇEŞİT HAZIR SICAK YEMEK HİZMET ALIM İŞ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.07.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ziya Gökalp Mah.1706 Sk.No:6 72060 BATMAN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI İLKOKUL VE ORTAOKUL KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERE VERİLECEK ÖĞLE YEMEĞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/283221

1-İdarenin

a) Adresi

:

ZIYA GÖKALP MAHALLESI 1706 SOKAK 6 72100 BATMAN MERKEZ/BATMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4882132720 - 4882133048

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

TAŞIMA KAPSAMINDAKİ 765 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE 178 GÜNLÜK ÜÇ ÇEŞİT HAZIR SICAK YEMEK HİZMET ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

TAŞIMA KAPSAMINDAKİ 765 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE 178 GÜNLÜK ÜÇ ÇEŞİT HAZIR SICAK YEMEK HİZMET ALIM İŞ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ziya Gökalp Mah.1706 Sk.No:6 72060 BATMAN

b) Tarihi ve saati

:

07.07.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-Yüklenici Firma Batman Belediyesinden Alınan İşyeri açma Ruhsatı.

2-TSE 8985 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ.

3-İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden - İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim Belgesi.

4 - TSE’13075 - Bu Standard, ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri, gıda katkı maddeleri ile işlenmeye mahsus yan ürünler ve gıda ambalâjlarının bir yerden başka bir yere taşınmasında uyulacak idari-işletme kuralları ile taşıma araçlarının özellikleri, gıda taşıma hizmeti veren işyerleri ve çalışanların özellikleri ile ilgili kurallarını kapsar.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Hizmetlerin yürütülmesi esnasında gerekli araçların ( Yemeklerin taşıma sırasında, Enaz 2 (iki) araçla taşıma yapılacak. Taşıma Araçların (FRİGOLU olacak) Sıcak ve Soğuk korumalı araçların Firma/Şirkete aitse Araç Ruhsatı, Araçların Firma/Şirkete ait değilse, Noter tasdikli Kira sözleşmesi olacak.) taşıtların yaşları (10) on yaşından büyük olmamalıdır (on yaş dahil). Taşıtların yaşı fabrikadan imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

1-TSE 8985 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ. 2-İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden - İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim Belgesi. 3-TSE’13075 - Bu Standard, ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri, gıda katkı maddeleri ile işlenmeye mahsus yan ürünler ve gıda ambalâjlarının bir yerden başka bir yere taşınmasında uyulacak idari-işletme kuralları ile taşıma araçlarının özellikleri, gıda taşıma hizmeti veren işyerleri ve çalışanların özellikleri ile ilgili kurallarını kapsar.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yemek pişirme ve dağıtmı benzer iş olarak kabul edilecektir.(Özel sektörde benzer iş bitirme ibraz edildiği takdirde fatura koçanlarının aslı, veya fatura fotokopisi mali müşavir onaylı kaşeli olacak. o işle ilgili banka giriş çıkış ekstralarının banka tarafından tasdikli ıslak imzalı ve kaşeli olacak, banka dekontu ve o işe ait, SGK giriş bildirgeleri iş bitirme belgesine eklemek zorunludur)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ŞARTNAME BEDELİ BATMAN DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILDIKTAN SONRA DEKONTLA BİRLİKTE BATMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIMALI EĞİTİM ŞUBESİNDEN ALINACAK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Eğitim Müdürlüğü - Taşımalı Eğitim bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR