KARPUZLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti alınacaktır

KARPUZLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01013425
Şehir : Aydın / Karpuzlu
Yayınlandığı Gazeteler

SES 19.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/277695
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Aydın İli Karpuzlu İlçesi Taşımalı Eğitim Uygulaması kapsamındaki 502 ilkokul ve ortaokul öğrencine 177 iş günü sıcak öğle yemeği hazırlanması ve taşıma merkezi okullarda dağıtılması işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Taşımalı Merkezi Okullar (Şehit Şenol Akar Ortaokulu, Karpuzlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tekeler Ortaokulu, Ulukonak Ortaokulu, Vakıfbank İlkokulu, Tekeler İlkokulu, Ulukonak İlkokulu, Çobanisa Hakim Ahmet Akgün İlkokulu)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.07.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat:2 Karpuzlu/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

KARPUZLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Aydın İli Karpuzlu İlçesi Taşımalı Eğitim Uygulaması kapsamında bulunan 502 ilkokul ve ortaokul öğrencisine, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında, 177 iş günü, sıcak öğle yemeği hazırlanması ve taşıma merkezi okullarda dağıtılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/277695

1-İdarenin

a) Adresi : YENİ MAHALLE BARBAROS CADDESİ 21 09540 KARPUZLU/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2567412154 - 2567412154
c) Elektronik Posta Adresi : karpuzlu09@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Aydın İli Karpuzlu İlçesi Taşımalı Eğitim Uygulaması kapsamındaki 502 ilkokul ve ortaokul öğrencine 177 iş günü sıcak öğle yemeği hazırlanması ve taşıma merkezi okullarda dağıtılması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Taşımalı Merkezi Okullar (Şehit Şenol Akar Ortaokulu, Karpuzlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tekeler Ortaokulu, Ulukonak Ortaokulu, Vakıfbank İlkokulu, Tekeler İlkokulu, Ulukonak İlkokulu, Çobanisa Hakim Ahmet Akgün İlkokulu)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat:2 Karpuzlu/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 11.07.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İlgili kuruluşlardan alınmış İşletme Kayıt Belgesi (Gıda Üretim İzin Belgesi). Bu belgenin aslının veya noter tastikli suretinin verilmesi zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannames
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküler
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1-Firma, İhale konusu işi yerine getirmek için 1 (bir) adet aracın (sıcak-sulu yemek taşımaya uygun olacaktır) belgelerini ibraz edecektir. Aracın, kendisine ait olması durumunda ruhsatını; kiralamış olması durumunda, taşıt kira sözleşmesini ihale dosyasında bulunduracaktır.
2-İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış en az 502 kişilik kapasite raporu ibraz edilecektir.
3-Yüklenici mutfağının periyodik olarak denetlenebilmesi için, Aydın İl sınırları dahilinde olması zorunludur. Kiralık mutfak kabul edilmeyecektir.
4-Yüklenici, yemeklerin sıcak olarak öğrencilere dağıtılması için her türlü tedbiri alacaktır.
5-Yüklenici, yemeklerin ısıtılması gerekiyorsa, sağlıklı bir şekilde ısıtılmasını sağlamakla yükümlüdür. Yemeklerin ısıtılmasında, elektrikli ısıtıcı kullanılmayacaktır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1-İhale tarihi itibariyle geçerliliği olan Yemek Üretim Tesisine ait TS 13027 (Gıda Üretim ve Satış Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren) Belgesi ibraz edilecektir.
2- İhale tarihi itibariyle geçerliliği olan hizmet yeri yeterliliklerini gösterir Türk Standartları Enstitüsünden alınmış TS 8985 belgesini teklif kapsamında sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü yemek hazırlama ve dağıtım işi, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR