MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazılım ve destek hizmeti alınacaktır

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997525
Şehir : Tekirdağ / Marmaraereğlisi
Yayınlandığı Gazeteler

MARMARA EREĞLİ''NİN SESİ 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/236669
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mevcut CAD ve GIS Yazılımlarının Güncellenmesi, Yeni Yazılımlarının Eklenmesi, Yerinde Destek ve Web Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Kurulumu yapılması işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.06.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Marmaraereğlisi Belediyesi toplantı salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Mevcut CAD ve GIS Yazılımlarının Güncellenmesi, Yeni Yazılımlarının Eklenmesi, Yerinde Destek ve Web Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Kurulumu yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/236669

1-İdarenin

a) Adresi : CEDİTALİPAŞA MAHALLESİ PERİNTHOS CADDESİ N:51 59740 MARMARAEREĞLİSİ/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2826131250 - 2826131311
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@marmaraereglisi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mevcut CAD ve GIS Yazılımlarının Güncellenmesi, Yeni Yazılımlarının Eklenmesi, Yerinde Destek ve Web Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Kurulumu yapılması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Marmaraereğlisi Belediyesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüz seksen) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Marmaraereğlisi Belediyesi toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 14.06.2019 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
-İSTEKLİ ISO 9001:2015 belgesine sahip olacak ve sertifikalarını veya noter onaylı örneklerini teklifleri ekinde sunacaklardır.
-İSTEKLİ bu şartname kapsamında tarif edilen sistemlerle ilgili olarak proje sonrasında bakım ve destek hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir. Yüklenici bilgi teknolojileri konusunda uluslararası standartlarda servis hizmeti sunabilmelidir. Bu nedenle İSTEKLİLER servis seviye kalitesi, sürekli iyileştirme, hizmet sürekliliği sağlanması konusunda uluslararası standart plan ISO 20000-1:2011 Bilişim Teknolojileri Servis Yönetim Sistemini süreçlerine adapte ettiğini gösteren ISO ISO 20000-1:2011 Sertifikasyon belgesine sahip olacak ve sertifika aslını veya noter onaylı örneğini teklifleri ekinde sunacaklardır.
-İSTEKLİ ISO 27001:2013 belgesine sahip olacak ve sertifikalarını veya noter onaylı örneklerini teklifleri ekinde sunacaklardır.
-İSTEKLİ müşteri memnuniyeti ile ilgili ISO 10002:2014 sertifikasına sahip olacak ve sertifika aslını veya noter onaylı örneğini teklif ekinde sunacaktır
-İSTEKLİ tarafından, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı e-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi Madde.6.3 Kullanılacak standartlar maddesinde belirtildiği üzere yazılım geliştirme faaliyetleri kapsayan çalışmalarını en az CMMI (Capability Maturity Model Integration- Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu) Level 3 (Seviye 3) ile gerçekleştirdiğini belgelemelidir.
-İSTEKLİ tarafından teklif edilen CBS yazılımları için e-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi Sürüm 2.1’de geçen kullanılacak standartlar maddesindeki OGC (WMS, WFS, WCS, CAT, SFS) standartlarına ait sertifikaları veya noter onaylı örneklerini teklifleri ekinde sunulacaktır.
-İSTEKLİ, TS 13149 (02.04.2014) İş Yerleri-Yazılım Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren İş Yerleri kapsamında verilen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kent Bilgi sistemi kapsamında mevcut programlarının güncellenmesi, yeni lisansların alımı işi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Marmaraereğlisi Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Marmaraereğlisi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR