GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ

Yazılım ve destek hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891086
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/534818
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (AVDB) Merkez Hizmet Binası için 36 (Otuzaltı) ay süreyle 300 Mbps hızında Metro Ethernet internet erişimi devresinin ve DDOS (Dağınık Servis Dışı Bırakma Saldırısı) koruması kurularak kesintisiz hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Müdür Odası Kat 6 Kızılırmak Mah. 1450. Sk. No:5 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (AVDB) Merkez Hizmet Binası için 36 (Otuzaltı) ay süreyle 300 Mbps hızında Metro Ethernet internet erişimi devresinin ve DDOS (Dağınık Servis Dışı Bırakma Saldırısı) koruması kurularak kesintisiz hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/534818

1-İdarenin

a) Adresi : KIZILIRMAK MAHALLESİ 1450. SOKAK NO:5 ÇUKURAMBAR ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125091028 - 3123090607
c) Elektronik Posta Adresi : idarimali@avdb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (AVDB) Merkez Hizmet Binası için 36 (Otuzaltı) ay süreyle 300 Mbps hızında Metro Ethernet internet erişimi devresinin ve DDOS (Dağınık Servis Dışı Bırakma Saldırısı) koruması kurularak kesintisiz hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Müdür Odası Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak No:5 Çukurambar Çankaya/ANKARA
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Müdür Odası Kat 6 Kızılırmak Mah. 1450. Sk. No:5 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 03.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli Elektronik Haberleşme Mevzuatı kapsamında BTK'dan alınmış İnternet Servis Sağlıyıcılığı veya Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunmaya ve Alt Yapı İşletmeciliği Lisanasına sahip olduğunu gösterir belgeyi teklifinde sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde Karasal İnternet Sağlama Hizmetleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Bütçe Servisi Kat :6 Kızılırmak Mah. 1450. Sk. No:5 Çukurambar - Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Bütçe Servisi Kat 6 Kızılırmak Mah. 1450. Sk. No:5 Çukurambar-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR