TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yazılım ve destek hizmet alımı yapılacaktır

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00920430
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ YENİ İNAN 26.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/681113
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
24 ay süre ile Müdürlüğümüze bağlı Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Çorlu ve Çerkezköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için HBYS/SBYS Hizmeti Alımı yapılacaktır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.01.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
100. YIL MAH. HÜSEYİN MUMCUOĞLU CAD. NO:37/A SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ İLE ÇORLU VE ÇERKEZKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İÇİN 24 AY SÜREYLE HBYS/SBYS HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/681113

1-İdarenin

a) Adresi : 100.YIL MAH.HÜSEYİN MUMCUOĞLU CADDESİ NO:37/A SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 02822586565 - 2822636137
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdag.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 ay süre ile Müdürlüğümüze bağlı Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Çorlu ve Çerkezköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için HBYS/SBYS Hizmeti Alımı yapılacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Çerkezköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2019, işin bitiş tarihi 28.02.2021


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 100. YIL MAH. HÜSEYİN MUMCUOĞLU CAD. NO:37/A SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 18.01.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- Yüklenici dosyasında Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi Aktif HBYS Listesinde ( http://kayittescil.saglik.gov.tr/TR,28828/aktif-HBYS-firmalari.html) ve Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi Aktif DHBS Listesinde ( http://kayittescil.saglik.gov.tr/TR,28842/aktif-DHBS-firmalari.html) olduğunu belgelendirmelidir.
2- Yüklenici PACS yazılım lisansları ücretsiz olarak sağlamalı. PACS sisteminin işletilmesi için kendi dışında başka PACS firmasından yazılım desteği sağlıyor ise yüklenici, PACS firmasının Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi Aktif PACS Listesinde (http://kayittescil.saglik.gov.tr/TR,28846/aktif-pacs-firmalari.html) olduğunu belgelendirmelidir. İhale süresi kapsamında PACS firması ile yaptığı ilgili sözleşme ihale dosyasında bulunmalıdır.
3- Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Veri Modeli Oluşturma ve Veri Aktarımı Yeterlilik Belgesi’ni sunması halinde; veri aktarımı ve teslimiyle ilgili demontrasyonunun bu bölümünden başarıyla geçmiş sayılacaktır. 2015/17 sayılı genelge gereği bu belgeyi sunamayanlar Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi sistemleri Genel Müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını ve veri aktarımını sorunsuz yapabileceklerine dair yazılı şekilde taahhüt/belge vereceklerdir.
4- İstekliler Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü kayıt ve tescil bilgi sistemine kayıdını yaptırmış, gizlilik sözleşmesi imzalanmış olan firmaların yer aldığı bakanlık internet sitesinde ilan edilen liste içerisinde bulunacak ve ihale dosyasında bulunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Teklif veren firmalar Teknik Şartnameye Türkçe olarak cevap vereceklerdir. Bu cevap; "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında şartnameye uygunluk belgesi vereceklerdir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanırken "Okudum", "Anladım" şeklinde ibareler kullanılmayacak tüm maddeler detaylı olarak açıklanacaktır. Teknik şartnameye uygunluk belgesi sunmayan istekli ihale dışı bırakılacaktır. Bu cevaplara ilişkin belge yetkili kişi tarafından imzalanmış ve ihale dosyasına konulmuş olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANELERİ VEYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNE YAPILAN HBYS/SBYS HİZMETLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ 4.KAT adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALKBANKASI TEKİRDAĞ ŞUBESİNDE BULUNAN TR64 0001 2009 3040 0005 0000 16 IBAN NOLU HESABA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR