DEMİRCİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yangın emniyet ve servis yolu temizlik hizmeti alınacaktır

DEMİRCİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01165279
Şehir : Manisa / Demirci
Yayınlandığı Gazeteler

HALIKENT MÜSTAKİL BÖLGE 20.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/249809
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
93,605 Ha. Yangın Emniyet Yolu ve 227+696 Km. Servis Yolu Temizliği
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.05.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Demirci Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEMİRCİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, DEMİRCİ AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL SAHALARI YANGIN EMNİYET VE SERVİS YOLU TEMİZLİĞİ İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜDemirci Orman İşletme Müdürlüğü, Demirci Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Sahaları Yangın Emniyet ve Servis Yolu Temizliği İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2020/249809
1-İdarenin
a) Adı:ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:1743 sokak No: 29 35530 Aksoy KARŞIYAKA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası:2323695055 - 2323689749
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı:Demirci Orman İşletme Müdürlüğü, Demirci Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Sahaları Yangın Emniyet ve Servis Yolu Temizliği İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 93,605 Ha. Yangın Emniyet Yolu ve 227+696 Km. Servis Yolu Temizliği
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Manisa İli Demirci, Kula, Selendi, Köprübaşı ilçeleri bulunan 32 adet ağaçlandırma ve erozyon kontrol projesindeki Yangın Emniyet ve Servis Yolları
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 35(otuz beş) gündür
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:27.05.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Demirci Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:
İhale edilecek işin niteliği ve özelliği gereği bu iş için 1 adet En az 120 HP gücünde paletli traktör veya 1 adet En az 115 HP gücünde greyder gerekmektedir. İstekliler, Makina ve ekipmanların kendisine ait olduğuna dair belgeyi veya kiralık ise noter onaylı kira sözleşmesini sözleşme aşamasında İdareye sunulacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR