MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

WAN, LAN ve ağ erişim cihazlarının bakım hizmeti alınacaktır

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01010152
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 12.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/259391
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Cihazların ve Sunucuların 12 Aylık Bakım Anlaşması İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yönetim ve Enstitü Binası Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÜNİVERSİTEMİZ YERLEŞKELER ARASI İLETİŞİMİ SAĞLAYAN WAN CİHAZLARI, AĞ ERİŞİMİNİ SAĞLAYAN LAN CİHAZLARI VE SUNUCULARININ 2019-2020 YILI 12 AY BAKIM ANLAŞMASI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ


Üniversitemiz Yerleşkeler Arası İletişimi Sağlayan WAN Cihazları, Ağ Erişimini Sağlayan LAN Cihazları ve Sunucularının 2019-2020 yılı 12 Ay Bakım Anlaşması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/259391

1-İdarenin

a) Adresi : Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 34730 GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164140545 - 2163496138
c) Elektronik Posta Adresi : bidbihale@marmara.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Cihazların ve Sunucuların 12 Aylık Bakım Anlaşması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Göztepe, Haydarpaşa, Bahçelievler, Sultanahmet, Bağlarbaşı, Acıbadem , Anadoluhisarı, Başıbüyük ve Kartal Yerleşkeleri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yönetim ve Enstitü Binası Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 27.06.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
YÜKLENİCİNİN bir çağrı merkezi olmalı,garanti süresince tüm satış sonrası destek faaliyetleri bu çağrı merkezinden yönetilebilmelidir.
YÜKLENİCİ, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde ve sırasıyla cevap verecektir. (okunmuştur,anlaşılmıştır, vb. türündeki yanıtlar kabul edilmeyecektir.
YÜKLENİCİ,şartname cevaplarını "okudum","kabul ediyorum","evet","hayır,vs... şeklinde cevaplandırmayacaktır.
-Teklif edilen ürünler teknik şartnamenin herhangi bir maddesini tamamen karşılamalı ve teknik şartnameye sırasıyla uygun olarak verilmeli, verilen cevaplar "karşılıyor", "karşılamıyor" yada açıklamalı olarak "kısmen karşılıyor"gibi cevaplar olmamalı, nasıl karşıladığı konusunda detaylı teknik açıklamalar yapılmalıdır. Bu cevaplar ve açıklamalar ihale dosyasında yer almalıdır.
-Şartnamedeki herhangi bir maddeyi sağlayamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan WAN LAN Cihazları ve Sunucularının Bakım Anlaşması İşi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yönetim ve Enstitü Binası Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR