BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Veri tabanı yönetim hizmetleri alınacaktır

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01030273
Şehir : İstanbul / Kağıthane
Semt-Mahalle : HÜRRİYET MAH. / ÇAĞLAYAN
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 24.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
BEDAŞ-2019-VTB-01    
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BİLGİ İŞLEM YÖNETİLEN HİZMET ALIMI ve ÜRETİCİ BAKIM DESTEK HİZMET ALIM
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane- İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

VERİ TABANI YÖNETİM HİZMETLERİ

Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.

Şirketimiz bünyesinde veri tabanı yönetim hizmetleri işleri Açık ihale usulü ihale edilecektir

GRUP NO

İŞİN ADI

İŞİN SÜRESİ

BEDAŞ-2019-VTB-01

BİLGİ İŞLEM YÖNETİLEN HİZMET ALIMI İŞİ

3 YIL

ÜRETİCİ BAKIM DESTEK HİZMET ALIM İŞİ

1 YIL

1-Şirketin:

  1. Adresi

Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL

  1. Tel

0 212 311 81 24

  1. Elektronik Posta Adresi

Oznur.ucar@bedas.com.tr

  1. Kayıtlı Elektronik posta Adresi

bogazici.satinalma@hs02.kep.tr

2-İhale Konusu İşinin:

  1. İşin Yapılacağı Yer

İstanbul Avrupa Yakası

  1. İhalenin Yapılacağı Yer

Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane- İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu

  1. İhale Tarih ve Saati

02.08.2019 cuma Günü Saat:14:00

3-İhaleye Katılma Şartları ve İstenen belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde uygulanacak Kriterler:

3.1 İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:

3.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

3.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

3.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

3.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

3.1.3 Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,

3.1.4 İhale konusu işte alt yüklenici çalıştıramaz.

3.2 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

3.2.1 Teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yada serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.

3.2.2 İstekli son iki yıla ait bilançosu veya eşdeğer belgeleri düzenleyerek Teklif ile birlikte verecektir. İstekli İhalenin yapıldığı yıldan önceki 2 yıla ait olmak üzere Teklif ettiği bedelin en az 2 katı kadar toplam ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunulacaktır.3.2.3 Teklif sahibinin, ihale tarihi itibariyle SGK pirim borcu, vergi borcu, olmadığını belgeleyen belgeler sunulacaktır

3.3 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş deneyim Belgesi: Kamu yada özel sektörde son 5 yıl içerisinde teklif bedelinin %150’sinden az olmamak üzere veri tabanı yönetim bakım ve destek hizmetlerine ait iş deneyim yada referans belgesini sunacaktır.

3.4 Personele İlişkin Yeterlilik Kriteri

Teklif verilen işe ilişkin Personel Taahhütnamesi verilecektir

3.5. Kalite Belgesi ile ilgili yeterlilik kriteri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve

OHSAS 18001:2007 İş Güvenliği, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği sertifikaları,

Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Sunuluş Şekli:

Yönetim sistemlerinin yeterliğine ilişkin belgelerin (ISO 9001:2015- ISO 14001:2015- ISO 27001:2013 – OHSAS 18001:2007) Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.’’

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameyi talep etmeniz halinde Kayıtlı Elektronik Posta, iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye elden teslim edilecektir.

6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL 2.kat Ticari kurul Toplantı salonu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR