ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üsküdar Üniversitesi güvenlik hizmetleri alacaktır

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962128
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üsküdar Üniversitesinin, Merkez yerleşke, çarşı yerleşke, güney yerleşke, Ümraniye yerleşke, Etiler Tıp Merkezi, Feneryolu Tıp Merkezi ve öğrenci konukevi güvenlik hizmetinin alımı işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Üsküdar Üniversitesi yerleşkeleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Üsküdar Üniversitesi, Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sokak No: 14 Üsküdar/ İstanbul
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

T.C. Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Güvenlik Hizmetleri hizmet alımı işi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

Üsküdar Üniversitesi

a) Adresi

:Altunizade, Haluk Türksoy Sk. No: 14 Üsküdar/İst.

b) Telefon ve faks numarası

:(216)400 2222 Faks: (216)474 1256

c) Elektronik posta adresi

:www.uskudar.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:www.uskudar.edu.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Üsküdar Üniversitesinin, Merkez yerleşke, çarşı yerleşke, güney yerleşke, Ümraniye yerleşke, Etiler Tıp Merkezi, Feneryolu Tıp Merkezi ve öğrenci konukevi güvenlik hizmetinin alımı işi

b) Yapılacağı yer

:Üsküdar Üniversitesi yerleşkeleri

c) Süresi

:1 yıl

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Üsküdar Üniversitesi, Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sokak No: 14 Üsküdar/ İstanbul

b) Tarihi ve saati

:20.03.2019 Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
c) Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Üsküdar Üniversitesi Mali İşler Direktörlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.
ç) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen yeterlik belgeleri.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
e) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
f) Diğer Belgeler;
1-İstekliler tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunda belirtilen T.C. İç İşleri Bakanlığından alınmış Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinin aslı veya Noter tasdikli Suretini vereceklerdir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üsküdar Üniversitesi, Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sokak No:14 Üsküdar/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR