BURSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Üretim ve yangın emniyet yolları tamir bakımlarının yapılması hizmeti alınacaktır

BURSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01149362
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

A GAZETE 12.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/133698
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üretim Yolları Tamir Bakımları : 120+000 Km. Yangın Emniyet Yolları Tamir Bakımları : 133 Ha Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Altınova Mah. İstanbul Cad. 4.Km No: 420/8 Sosyal Tesis Binası Meşe Salonu Osmangazi/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MUHTELİF ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNİN MUHTELİF ÜRETİM VE YANGIN EMNİYET YOLLARI TAMİR BAKIMLARI YAPIMI HİZMET ALIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BURSA


Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Muhtelif Orman İşletme Şefliklerinin Muhtelif Üretim ve Yangın Emniyet Yolları Tamir Bakımları Yapımı HİZMET ALIM İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/133698

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ALTINOVA MAH. İSTANBUL CADDESİ 4. KM. NO:420/1 16250 OSMANGAZİ/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 2242114090 - 2242114085
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Muhtelif Orman İşletme Şefliklerinin Muhtelif Üretim ve Yangın Emniyet Yolları Tamir Bakımları Yapımı HİZMET ALIM İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Üretim Yolları Tamir Bakımları : 120+000 Km. Yangın Emniyet Yolları Tamir Bakımları : 133 Ha
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Muhtelif İşletme Şefliklerinin Sorumluluk Sahaları
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.03.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bursa Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Altınova Mah. İstanbul Cad. 4.Km No: 420/8 Sosyal Tesis Binası Meşe Salonu Osmangazi/BURSA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:
Bu işte en az 2 Adet Greyder çalıştırılacaktır. İstekliler çalıtıracakları greyderlere ait;
1- İsteklinin kendi malı olması halinde makinelere ait ruhsat, demirbaş veya amortisman defterlerinde kayıtlı olduğuna ait noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir (YMM), Serbest muhasebeci Mali müşavir (SMMM) veya Serbet Muhasebeci raporu ile tevsik edecektir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
2 - Geçici ithal ile getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine veya ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
3- İş ortaklığında makine, techizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.
4- Kiralık temin edilecek makinalar için ise en az işin süresi kadar geçerli olan noter onaylı kira sözleşmesinin
teklifleri ekinde sunmaları zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Orman Yolları ve Yangın emniyet yollarını greyder ile temizleme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR