ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ünye Belediyesi araç kiralama hizmeti alacaktır

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091704
Şehir : Ordu / Ünye
Semt-Mahalle : KALEDERE MAH. / ÜNYE
Yayınlandığı Gazeteler

ÜNYE KENT 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/610130
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yer Altı ve Yer Üstü Çöp Toplama Aracı (1 Ad.-Kendi Malı),Yer Altı ve Yer Üstü Konteyner Yıkama Aracı (1 Ad.) ve Hidrostatik Süpürge Aracı (1 Ad.) Kiralanması : Toplam 3 araç ile 12 Ay ( Şoförsüz/Operatörsüz, Personel Çalıştırılmaksızın, Yakıt Dahil) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ünye Belediye sınırları içerisinde idarenin uygun gördüğü yer/yerler
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ünye Belediyesi Meclis Toplantı Odası (Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3/4 Ünye/ORDU)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ÜNYE BELEDİYESİ Yer Altı ve Yer Üstü Çöp Toplama Aracı, Yer Altı ve Yer Üstü Konteyner Yıkama Aracı ve Hidrostatik Süpürge Aracı Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/610130

1-İdarenin

a) Adresi : Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 52300 ÜNYE/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4523231941 - 4523248405
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@unye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı : Yer Altı ve Yer Üstü Çöp Toplama Aracı (1 Ad.-Kendi Malı),Yer Altı ve Yer Üstü Konteyner Yıkama Aracı (1 Ad.) ve Hidrostatik Süpürge Aracı (1 Ad.) Kiralanması : Toplam 3 araç ile 12 Ay ( Şoförsüz/Operatörsüz, Personel Çalıştırılmaksızın, Yakıt Dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer : Ünye Belediye sınırları içerisinde idarenin uygun gördüğü yer/yerler
c)Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : Ünye Belediyesi Meclis Toplantı Odası (Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3/4 Ünye/ORDU)
b)Tarihi ve saati : 19.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

A. ÇALIŞTIRILACAK OLAN ARAÇLAR, MİKTARLARI VE ÖZELLİKLERİ

Sıra No Aracın Adı/Cinsi Miktarı Teknik Özellikleri
1 Elektronik Vinç Sistemli Çöp Toplama Aracı
(Araç şasesi ve üst yapısı 2017 model ve üzeri olmalıdır)
(KENDİ MALI OLACAKTIR)
1 Adet * En az 18 m3 atık kapasiteli,
* Araç kabininin arkasına yerleştirilmiş, dikey ve yatay hareket eden, teleskopik ve ucunda kavrama aparatı olan, joystick ve PLC monitörler yardımı ile araç kabininden aşağı inmeden yalnızca araç kullanıcısı tarafından idare edilen elektronik vinç sistemli,
* Kamyondan en az 3,50 metre uzaklığa kadar olan mantar başlıklı yer altı ve yerüstü konteynerlerini aracın sağından ve solundan kaldırıp boşaltabilen ve bu işlemleri joystick’in tek hareketi ile tam otomatik olarak yapabilen,
* Dolduğunda sensörler ile kullanıcıya görsel ve sesli olarak haber veren en az 7 m3 atık kapasiteli kompaktöre sahip,
* Araç hareket halinde iken atığın uçuşmasını engellemek amacı ile kompaktörün atık ağzını otomatik olarak örten hidrolik kızaklı kapağa sahip,
* En az 26 ton kaldırma kapasiteli kancalı vinç vasıtası ile yere indirilebilecek veya aracın üzerine alınabilecek hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası,
* Araç şasesi en az 260 kW motor gücünde, alev almaz kablo sistemine sahip,
* Kabin içerisinde elektrik sistemi devre kesicisi bulunan,
* Şerit takip sistemi ve yokuş kalkış desteği sistemine sahip,
* En az 3 dingilli, en arka dingili dümenlenebilir, otomatik vitesli araç olmalıdır.
2 Elektronik Vinç Sistemli Konteyner Yıkama Aracı
(Araç şasesi ve üst yapısı 2018 model ve üzeri olmalıdır)
1 Adet * Araç kabininin arkasına yerleştirilmiş, dikey ve yatay hareket eden, teleskopik ve ucunda kavrama aparatı olan, joystick ve PLC monitörler yardımı ile araç kabininden aşağı inmeden yalnızca araç kullanıcısı tarafından kontrol edilen, elektronik vinç sistemli,
* Mantar başlıklı yer üstü konteynerlerinin içi ve dışını, mantar başlıklı yer altı konteynerlerinin dışını en az 100 lt/dk ve en az 150 Bar basınç ile aracın sağından ve solundan kaldırıp yıkayabilen ve bu işlemleri joystick’in tek hareketi ile tam otomatik olarak yapabilen,
* En az 5.000 lt.lik temiz ve en az 6.000 lt. lik pis su tanklı,
* Otomatik vitesli, şerit takip ve yokuş kalkış desteği sistemli,
* En az 290 kW motor gücünde şaseye sahip, alev almaz kablo donanımlı,
* Araç kabini içerisinde tüm elektrik sistemi kesici butonu bulunan, 1 ve 3. Dingiller dümenlenebilir olmak üzere en az 3 dingilli,
* En az 26 ton kaldırma kapasiteli kancalı vinç vasıtası ile yere indirilebilecek veya aracın üzerine alınabilecek mobil yıkama ekipmanlı araç olmalıdır.
3 Hidrostatik Yol Süpürme Aracı
(2018 model ve üzeri)
1 Adet * En az 1 m3, en fazla 1,5 m3 atık toplama kapasiteli,
* En az 200 lt. su tanklı,
* 770 lt, 800 lt ve 1100 lt galvaniz ve plastik çöp konteynerlerine boşaltma yapabilen,
4 tekerden manevralı,
*En az 30 kW motor gücünde olmalıdır.

B. YÜKLENİCİNİN KENDİ MALI OLMASI İSTENEN ARAÇLAR

Aracın Adı/Cinsi Miktarı Birimi
Elektronik Vinç Sistemli Çöp Toplama Aracı 1 Adet

Yukarıda (B) maddesinde sayılan araçlar isteklinin kendi malı olacaktır.
B.1. İsteklilerin kendi malı olarak istenen araca ait ruhsat ve/veya trafik tescil belgesi ile beraber ekinde yetkili satıcı veya üretici firma tarafından verilen araç kapasite, güç ve teknik özelliklerine ait dökümanlar teklif ile birlikte sunulacaktır.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.
B.2. Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 3. md.; değişik ibare:13.06.2019-30800 R.G./6. md.; yürürlük:23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./6. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektör Kent Temizlik Hizmetlerinde (çöplerin toplanması ve taşınması, cadde ve sokakların makine ile süpürülmesi - yıkanması hizmetleri) yüklenici tarafından temin edilen araçlar ile yapılan sürücülü ve/veya sürücüsüz araç kiralanması hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri, benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise; Benzer iş tutarının tespiti amacıyla iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konulması zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ünye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi (Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3/1 Ünye/ORDU) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR