BALIKESİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ulaşım ve servis hizmeti alınacaktır

BALIKESİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/626194
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kendi malı olma zorunluluğu olmamak kaydi ile, en az 29+1 toplam 30 kişi kapasiteli servis aracı ile 2019 yılı içerisinde toplam 249 gün personel taşıma servis hizmeti alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü arasında, belirlenen saat ve güzergahlar arasında hizmet alınacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül / Balıkesir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BALIKESİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ


2019 Yılı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü İle Balıkesir Fidanlık Müdürlüğü Arasında Personel Taşıma Servis Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/626194

1-İdarenin

a) Adresi : Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 266 261 6474 - 0 266 261 64 74
c) Elektronik Posta Adresi : burcukuzu@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kendi malı olma zorunluluğu olmamak kaydi ile, en az 29+1 toplam 30 kişi kapasiteli servis aracı ile 2019 yılı içerisinde toplam 249 gün personel taşıma servis hizmeti alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü arasında, belirlenen saat ve güzergahlar arasında hizmet alınacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül / Balıkesir
b) Tarihi ve saati : 14.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
KENDİ MALI OLMA ZORUNLULUĞU OLMAMAK KAYDI İLE; Personel taşıma servis hizmeti alınmak üzere; En az (29) yirmi dokuz yolcu + (1) bir şoför olmak üzere toplam (30) otuz kişi kapasiteli (Araca ait Uygunluk Belgesinde de belirtildiği üzere daha sonra tadilat ile koltuk sayısının artırılmamış olacak şekilde, 2011 Model dahil ve daha yeni model (1) bir adet otobüs. (Tadilat ile koltuk sayısı artırılan araçlar ile Motorlu Araç Tescil Belgesinde sonradan yapılan tadilat nedeniyle model yükseltilmesi sonucu “görünümlü" ibaresi olan araçlar kabul edilmeyecektir)
İsteklinin kendi malı olan makina, tesis ve ekipman; Ruhsat yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Kiralık olarak temin edilecek makina, tesis ve ekipman için ise Noter onaylı kiralama sözleşmesi (en az 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere) aynı İHALE TEKLİF ZARFI İÇİNDE KOMİSYONA SUNULACAKTIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde personel servis taşımacılığı hizmeti kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BALIKESİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI IBAN-TR08 0001 0024 4958 8097 0350 02 nolu hesabına ihale dökümanı satış bedelinin yatırılarak; Dekont Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü İhale Birimi Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül / Balıkesir Adresine Getirilerek İhale Dökümanı Satın Alınabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül / Balıkesir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR