İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETM

Türkiye Mekansal Strateji Planının hazırlanması kapsamında hizmet alımı yapılacaktır

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETM

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035707
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/372606
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi Kapsamında 2 adet Toplantı ve 1 Adet Çalıştay Düzenlenmesi 2-Aynı Proje Kapsamında Harita ve Şemaların Çizimi Görselleştirilmesi ve Grafik Tasarımının Hazırlanması İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İTÜ Döner sermaye İşletmesi Müdürlüğü İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Maslak-İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1-TÜRKİYE MEKANSAL STRATEJİ PLANININ HAZIRLANMASI PROJESİ KAPSAMINDA HARİTA ŞEMA ÇİZİMİ GÖRSELLEŞTİRİLMESİ VE GRAFİK TASARIMININ HAZIRLANMASI İŞİ 2-AYNI PROJE KAPSAMINDA İKİ ADET TOPLANTISI YAPILMASI VE 1 ADET ÇALIŞTAY DÜZENLENMESİ

ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ1-Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi Kapsamında Harita Şema Çizimi Görselleştirilmesi ve Grafik Tasarımının Hazırlanması İşi 2-Aynı Proje Kapsamında İki Adet Toplantısı Yapılması ve 1 Adet Çalıştay Düzenlenmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/372606

1-İdarenin

a) Adresi : Ayazaga Yerleskesi Büyükdere Caddesi 0 34469 MASLAK SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122853973 - 2122853989
c) Elektronik Posta Adresi : donersermaye@itu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi Kapsamında 2 adet Toplantı ve 1 Adet Çalıştay Düzenlenmesi 2-Aynı Proje Kapsamında Harita ve Şemaların Çizimi Görselleştirilmesi ve Grafik Tasarımının Hazırlanması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çalıştay Düzenlenmesi Kızılcahamamda, Kamu Kurumları Toplantıları Ankarada, Harita Şema Çizimi ve Grafik Tasarımının İstanbulda Yapılacak
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 102(yüz iki) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İTÜ Döner sermaye İşletmesi Müdürlüğü İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Maslak-İstanbul
b) Tarihi ve saati : 02.09.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1.Kısım İçin Harita Şema Çizimi ve Grafik Tasarlama İşleri
2.Kısım İçin Organizasyon İşleri


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İTÜ Döner sermaye İşletmesi Müdürlüğü İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Maslak-İstanbuladresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR