SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Treyler kiralama hizmeti alınacaktır

SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/239653
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Treyler kiralanması 130 gün süre ile Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sındırgı orman İşletme Müdürlüğü ve ihtiyaç duyulması halinde idarenin göndereceği tüm Orman Bölge Müdürlüklerinde
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KURTULUS MAHALLESI BALIKESIR CADDESI 25 10330 - SINDIRGI / BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNCE 2019 YILI YANGIN SEZONUNDA İŞ MAKİNALARI NAKLİ İÇİN EN AZ 35 (OTUZBEŞ) TON TAŞIMA KAPASİTELİ 1(BİR) ADET TREYLER KİRALAMA (24 SAAT ESASINA GÖRE AKARYAKIT İDAREYE AİT OLMAK KOŞULUYLA,SÜRÜCÜSÜ DAHİL)

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SINDIRGI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğünce 2019 yılı Yangın Sezonunda İş Makinaları nakli için en az 35 (otuzbeş) ton taşıma kapasiteli 1 (bir) adet Treyler kiralama (24 saat esasına göre akaryakıt idareye ait olmak koşuluyla,sürücüsü dahil) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/239653

1-İdarenin

a) Adresi : KURTULUS MAHALLESI BALIKESIR CADDESI 25 10330 SINDIRGI/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2665161075 - 2665161295
c) Elektronik Posta Adresi : gurkandeniz@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Treyler kiralanması 130 gün süre ile
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sındırgı orman İşletme Müdürlüğü ve ihtiyaç duyulması halinde idarenin göndereceği tüm Orman Bölge Müdürlüklerinde
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 130(yüz otuz) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KURTULUS MAHALLESI BALIKESIR CADDESI 25 10330 - SINDIRGI / BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Çekici, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca veya bu bakanlığın yetki vereceği kamu veya özel kuruluşlar tarafından verilmiş, yük taşımacılığına ve / veya Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun durumda olduğuna dair, son muayene tarihinde geçerli olan karayolu uygunluk belgesine sahip olacak ve araçların ruhsatı, vizesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, “K” belgesi bulunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1 adet treylerin;
En az 35 ton taşıma kapasiteli,
Asgari motor gücü 320 HP (veya eşdeğer birim),
En az 2003 model veya üst model olması gerekmektedir.
İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; Ruhsat yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
Kiralık olarak temin edilecek makine veya ekipman için ise noter onaylı en az 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere kiralama sözleşmesi ve/veya kendi malı olan iş makineleri ile ilgili belgeler, üzerine ihale kalan yüklenici tarafından sözleşmeden sonra işe başlamadan önce İdareye teslim etmesi zorunludur.
Dorsenin boyutları, Caterpillar D7G ve Komatsu D85-EX dozerin rahatlıkla taşınabileceği ve nakli sırasında orman yollarında rahatlıkla çalışabilecek ölçülerde olacaktır.
Akaryakıt giderleri idare tarafından karşılanacaktır,kiralanan araçta meydana gelebilecek her türlü arıza ve diğer giderler yükleniciye ait olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR