İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Trafo ve kompanzasyon sistemlerinin periyodik ve arızi bakım onarım işi

İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090916
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/606559
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR İLİ, İLÇELERİ VE TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE BULUNAN YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMETİ İLE TRAFOLARIN PERİYODİK VE ARIZİ BAKIM-ONARIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
E.Ü KAMPÜSÜ(İZMİR İL VE İLÇELERİ)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
E.Ü YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO. 12 BORNOVA İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ


2020 YILI EÜ İZMİR İLİ VE İLÇELERİ VE TIP FAK HASTANESİNDE BULUNAN YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMETİ İLE TRAFO VE KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN PERİYODİK VE ARIZİ BAKIM ONARIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/606559

1-İdarenin

a) Adresi : GENÇLIK CAD. NO: 12 35040 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323112490 - 2323114261
c) Elektronik Posta Adresi : yapisihale@mail.ege.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR İLİ, İLÇELERİ VE TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE BULUNAN YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMETİ İLE TRAFOLARIN PERİYODİK VE ARIZİ BAKIM-ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : E.Ü KAMPÜSÜ(İZMİR İL VE İLÇELERİ)
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : E.Ü YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO. 12 BORNOVA İZMİR
b) Tarihi ve saati : 18.12.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Sistemde kullanılacak olan otomasyon ve elektrik malzemelerinin imalat ve muayenesine ait belgeler (TSE, EN, VDI, DIN, VDE, ASME vb.) Uluslararası standartlarda ve en son baskılarına uygun olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihale benzer iş olarak daha önce kamu ve özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü;
a) Kompanzasyon sistemlerinin bakım onarım hizmetleri
b) Trado periyodik bakım onarım hizmetleri
c) GPRS tabanlı sayaç okuma sistemlerinin bakım onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E.Ü YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO. 12 BORNOVA İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR