İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Total parenteral nütrisyon hazırlama hizmeti alınacaktır

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198869
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 26.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/380357
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TPN Hazırlama İşi (Pediatri Yenidoğan) :7300 Hasta TPN Hazırlama İşi (Yetişkin) 3.500 Hasta Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe/İSTANBUL (Konferans Salonu)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARTAL DR LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ İÇİN TPN (TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON) HAZIRLAMA HİZMETİ ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi için TPN (Total Parenteral Nütrisyon) Hazırlama Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/380357

1-İdarenin

a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 MALTEPE /İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164212626 - 2164212277
c) Elektronik Posta Adresi : kuzeysatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : TPN Hazırlama İşi (Pediatri Yenidoğan) :7300 Hasta TPN Hazırlama İşi (Yetişkin) 3.500 Hasta
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Başkanlığımıza bağlı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe/İSTANBUL (Konferans Salonu)
b) Tarihi ve saati : 19.08.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1) Teklif edilen cihazların; Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olma şartı aranacaktır. İstekliler bu belgeyi teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.
2) Teklif edilen Cihazların yaşı üretici veya Türkiye distribütörü ve/veya Türkiye yetkili satıcısı tarafından imal tarihi ve seri numarası belirtilen belgeler teklif dosyasında ibraz edeceklerdir ancak cihazın yeni üretilecek bir cihaz olması halinde bu durum ayrıca belirtilecektir.
3) İstekliler, teklif ettikleri cihazların markasını ve modelini gösteren belgeyi ihale dosyası içerisinde sunacaklardır.
4) İstekliler, teklif ettikleri cihazlar için teknik şartname maddelerini tek tek ve Türkçe olarak, teknik şartnamede belirtilen şekilde ve sıraya uygun olarak cevaplandırılmış Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini ihale dosyası içerisinde sunacaklardır.
5) İstekliler, teklif ettikleri cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı ilgili kataloglar, broşür veya benzeri tanıtım materyallerini sunacaklardır.
6) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS’ye kayıtlı olması zorunludur. Hizmet sunumunda kullanılacak cihazların, aday veya isteklilerin, ÜTS’deki envanterinde bulunması gerekmekte olup, aday veya istekliler bu belgeyi teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.
7)Tedarikçi firmalar ve Tıbbi Cihaz Yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle ÜTS’ de “kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” durumunda olmalıdır.
8) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ÜTS sistemine kayıt/bildirim ibrazı istenmemektedir. Bu ürünler için üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması yeterli olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılmış Total Parenteral Nutrisyon (TPN) Hazırlama Hizmet Alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe / İSTANBUL (Satınalma ve İhale Uygulama Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR