TOKAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Toprak işleme ve arazi hazırlığı hizmeti alınacaktır

TOKAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860616
Şehir : Tokat
Yayınlandığı Gazeteler

TURHAL HAKİMİYET 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/434215
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20.000 adet Çukur Şeklinde Toprak İşleme, 100 Km Teras Şeklinde Makineli Toprak İşleme ve 8 Km Dikenli Tel İhata yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Zile ATM Şefliği çalışma alanında bulunan Tokat İli, Turhal ilçesine 17 Km mesafedeki Ulutepe köyü Ağaçlandırma proje sahası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tokat Orman İşletme Müdürlüğü Yenimahalle Mah. GOP Bulvarı No.71 Merkez/TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Zile ATM Şefliği Ulutepe Ağaçlandırma projesinde yaptırılacak olan, makineli toprak işleme ve tel ihata hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/434215

1-İdarenin

a) Adresi : KIRAZLIDERE MAH MEHMET VARINLI CAD 100 05100 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582184010 - 3582184014
c) Elektronik Posta Adresi : amasyaormbolmud05@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 adet Çukur Şeklinde Toprak İşleme, 100 Km Teras Şeklinde Makineli Toprak İşleme ve 8 Km Dikenli Tel İhata yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Zile ATM Şefliği çalışma alanında bulunan Tokat İli, Turhal ilçesine 17 Km mesafedeki Ulutepe köyü Ağaçlandırma proje sahası
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 40(kırk) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tokat Orman İşletme Müdürlüğü Yenimahalle Mah. GOP Bulvarı No.71 Merkez/TOKAT
b) Tarihi ve saati : 05.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a) En az 4 adet 24 HP gücünde aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör.
b) Paletli traktör (En az 1 adet 160-230 HP gücünde paletli dozer)
Yukarıda belirtilen Makinalara ait belgeler ( Ruhsat, Fatura, Kira Sözleşmesi v.b. ) sözleşme aşamasında istenecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, Makine ve iş gücü ile yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, toprak muhafaza, suni tensil, fidan üretimi, fidan dikimi ve bakım işleri ile bunların etüt proje işleri birbirlerinin benzeri iş olarak kabul edilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tokat Orman İşletme Müdürlüğü Satın Alma Birimi Yeni Mahalle Mah. GOP Bulvarı No.71 Merkez/TOKAT adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tokat Orman İşletme Müdürlüğü Yenimahalle Mah. GOP Bulvarı No.71 Merkez/TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR