ESKİŞEHİR ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Toprak işleme ve arazi hazırlığı hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00802372
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 12.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/227575
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ot alma- çapa-teras onarımı 86.000 Adet-Repikajlı fidanlarda ot alma- Çapa 8,12 Da-Sulama Çanağı tamiri 230.000 adet-Arazöz ile sulama 11.875 Ton-Suyun Taşınması-11.875 Ton-Motorlu tırpan ile bakım 1.180 Da. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Eskişehir- Kütahya Karayolu Ağaçlandırma Uygulama Projesi ve Kümbet Kavşağı - Oklubal Kavşağı Arası Karayolu Kenarı Ağaçlandırma Uygulama Projesi, İnönü İlçesi - Oklubal Kavşağı Arası Karayolu projesi ve Söğütönü Kavşağı - Çukurhisar Kavşağı Arası Karayolu Projesi Sahalarında
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.06.2018 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akarbaşı Mahallesi M.Kemal Atatürk Cad.No:51 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Kütahya Karayolu ve Kümbet - Oklubal Arası Karayolu Ağaçlandırma Uygulama Projesi, İnönü İlçesi - Oklubal Arası Karayolu ve Söğütönü Çukurhisar Kavşağı Arası Karayolu Projesi Sah Fid Sulama, Ot Alma-Çapa , Teras Onarımı, Çanak Tamiri, Ot Biçme hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/227575

1-İdarenin

a) Adresi

:

AKARBASI MAH. M.K.ATATÜRK CAD. 51 26010 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2222303780 - 2222309223

c) Elektronik Posta Adresi

:

eskisehirisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ot alma- çapa-teras onarımı 86.000 Adet-Repikajlı fidanlarda ot alma- Çapa 8,12 Da-Sulama Çanağı tamiri 230.000 adet-Arazöz ile sulama 11.875 Ton-Suyun Taşınması-11.875 Ton-Motorlu tırpan ile bakım 1.180 Da.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Eskişehir- Kütahya Karayolu Ağaçlandırma Uygulama Projesi ve Kümbet Kavşağı - Oklubal Kavşağı Arası Karayolu Kenarı Ağaçlandırma Uygulama Projesi, İnönü İlçesi - Oklubal Kavşağı Arası Karayolu projesi ve Söğütönü Kavşağı - Çukurhisar Kavşağı Arası Karayolu Projesi Sahalarında

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 150(yüz elli) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Akarbaşı Mahallesi M.Kemal Atatürk Cad.No:51 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

06.06.2018 - 15:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

En az 10 Tonluk 3 Adet Su Tankeri (Ruhsat veya Kiralama belgeleri Sözleşme yapılırken istenecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Ağaçlandırma sahalarında her türlü ot temizlği, çapa, budama,bakım ve sulama işleri-su nakli vs. Makinalı veya İş gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma,erozyon kontrolü,toprak muhafaza fidan üretimi ve bakım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÖZEL BÜTÇE SERVİSİ-Mehmet GÜNEŞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESKİŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇE SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR