İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Toprak işleme, fidan dikimi ve dikenli tel ihata hizmeti alınacaktır

İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01196406
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 23.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/379638
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
200 Km Gradoni Teras, 7,9 ha. Toprak İşleme ve Diri Örtü Temizliği, 116.000 adet Fidan Dikimi ve 5 Km Dikenli Tel İhata Hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
 İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü 1 nolu hizmet binası toplantı salonu Maslak - İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FENERTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ GRADONİ TERAS, TOPRAK İŞLEME, FİDAN DİKİMİ VE DİKENLİ TEL İHATA HİZMET ALIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Fenertepe Orman İşletme Şefliği Gradoni Teras, Toprak İşleme, Fidan Dikimi ve Dikenli Tel İhata Hizmet Alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/379638
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü Büyükdere Cad. No:267 Maslak Sarıyer/İSTANBUL 34398 MASLAK SARIYER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2122627709 - 2126260226
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Fenertepe Orman İşletme Şefliği Gradoni Teras, Toprak İşleme, Fidan Dikimi ve Dikenli Tel İhata Hizmet Alım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
200 Km Gradoni Teras, 7,9 ha. Toprak İşleme ve Diri Örtü Temizliği, 116.000 adet Fidan Dikimi ve 5 Km Dikenli Tel İhata Hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Fenertepe Orman İşletme Şefliği sınırlarında 156, 28, 51, 52, 83.97 Nolu bölmeler
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.08.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü 1 nolu hizmet binası toplantı salonu Maslak - İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Makina ile yapılan her türlü ağaçlandırma,Erezyon kontrolü,Toprak Muhafaza, Suni Tensil, Doğal Gençleştirme Makineli diri örtü temizliği( ekskavatör ile yapılan her türlü arazi hazırlığı ve toprak işleme ) işleri ve hertürlü ormancılık faaliyeti benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

47-1-Sözleşmeye davet edilen istekli,sözleşme öncesi aşağıda belirtilen (istenilen) Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler sözleşme imzalanması için gerekli belgelerle birlikte idareye sunmak zorundadır. 48.1.1 -5 adet Ekskavatör (En az 24 HP gücünde) 48.1.1.1- 2 adet Dozer (En az 160 HP gücünde) 48.1.1.2- 1 adet Diri Örtü Temizleme Tarağı(Özellikleri Teknik Şartnamede belirtilmiştir) 48.1.2 -Kiralık olanların, işin süresince kiralandığına ait kira sözleşmesinin sunulması zorunludur. 48. 2 -Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 3. md.) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./6. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR