İZMİR MENEMEN DEVLET HASTANESİ

Tıbbi görüntüleme hizmeti alınacaktır

İZMİR MENEMEN DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115729
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/2754
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
DİJİTAL RÖNTGEN HİZMETİ ALIMI (200.000,00 PUAN) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
MENEMEN DEVLET HASTANESİ RADYOLOJİ BİRİMİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.02.2020 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
UĞURMUMCU MAH. 1249 SOKAK NO 11 MENEMEN DEVLET HASTANESİ E BLOK EĞİTİM SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -MENEMEN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MENEMEN DEVLET HASTANESİ 34 AYLIK (2020-2021-2022 YILLARI) DİJİTAL RÖNTGEN ÇEKİM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/2754

1-İdarenin

a) Adresi : UĞUR MUMCU MAH. 1249 SOK. 11 35660 MENEMEN/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2328325859 - 2328325851
c) Elektronik Posta Adresi : izmirdhs14.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : DİJİTAL RÖNTGEN HİZMETİ ALIMI (200.000,00 PUAN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : : MENEMEN DEVLET HASTANESİ RADYOLOJİ BİRİMİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2022

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : UĞURMUMCU MAH. 1249 SOKAK NO 11 MENEMEN DEVLET HASTANESİ E BLOK EĞİTİM SALONU
b) Tarihi ve saati : 07.02.2020 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a)Tüm Kısımlar İçin geçerli olmak üzere;Teklif edilen tıbbi cihazlar TC İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistesi (UTS)'ye kayıtlı olmalıdır. TITUBB ve/veya UTS kaydı olmayan cihazlar ihale dışı bırakılacaktır.
b) İstekliler teknik şartname maddelerini ayrı ayrı Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevap "......... marka, ......... model, ........... cihazlara ve sarflarına ait teknik şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren isteklinin antetli kağıdına yazılmış ve yetkilisi tarafından imzalanmış olacaktır. Bu cevaplar ibraz edilecek orjinal dökümanlardaki veriler ile karşılıştırıldığında herhangi bir faklılık olursa istekli ihale dışı bırakılacaktır.
c) Cihaz ve sarflara ait orjinal katalog, broşür, fotoğraf ve tüm teknik dökümanlar verilecektir. Teknik şartnamede yer alan tüm hususların üretici firma, orjinal katalog ve dökümanları ile belgelendirilecektir. Orjinal katalog üzerinde teknik özelliği cevap teşkil edecek şekilde hangi özelliğe cevap oluşturduğunu anlaşılması için altı kalemle çizilerek yan tarafına teknik şartnamedeki ilgili numara yazılacaktır.Ayrıca teklif edilen ürünlere ilişkin Türkçe katalog teklif ile birlikte sunulacaktır.
d) Cihazlar yeni veya ikinci el olabilir. İstekliler, teklif verecekleri her kalemin teknik şartnamesinde istenen hizmetin ifası için kurup çalıştıracağı cihazların yaş Marka, Model, Seri No ve üretim tarihini belirten üretim belgesi verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde yapılan Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UĞURMUMCU MAH. 1249 SOKAK NO 11 MENEMEN DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR