İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi görüntüleme hizmeti alınacaktır

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076277
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 03.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/542784
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
18 Ay Süreli Teleradyoloji Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe/İSTANBUL (Konferans Salonu)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


18 Ay Süreli Teleradyoloji Hizmeti Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/542784

1-İdarenin

a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 . MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164212626 - 2164210016
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.khhb5@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18 Ay Süreli Teleradyoloji Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Başkanlığımıza bağlı tüm sağlık tesisleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 30.06.2021


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe/İSTANBUL (Konferans Salonu)
b) Tarihi ve saati : 27.11.2019 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1.İstekliler Teklif ettikleri Ürünleri için yetkili satıcı olduklarına dair üretici firmadan yada üretici firmanın Türkiye temsilcisinden alacakları Yetki Belgelerini teklifleri ile sunacaklardır.
2.İstekliler IHE (Integrating Healthcare Enterprise) Entegrasyon belgelerini teklif dosyalarında sunacaklardır.
3. Sağlık bakanlığı 2015/17 sayılı Genelgesine istinaden; Tüm sağlık bilişim yazılımları (HBYS, AHBS, LBYS, PACS, DHBS, MHBS, KDS, KMBYS,DYBS,ATBS,DVYS,İYBS,İİBYS,İTS,OBS,TPS) Bakanlığımız tarafından kayıt altına alınacak olup Kayıt Tescil Sistemine (KTS) kayıt olunması zorunludur.
a) SBYS üreticisinin KTS' kayıtlı olduğuna dair belge.
b) SBYS üreticisinden alınan SBYS adına alınmış o ihaleye özel, iştirak yetki belgesini teklifleriyle birlikte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1. İstekliler teklif edecekleri PAC, RIS, Teleradyoloji için teknik özelliklerini gösterir katalog veya CD veya broşürleri veya açıklayıcı dokümanlarını teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
2. İhale Komisyonu demonstrasyon isteğinde bulunabilecektir. İhale komisyonu tarafından demonstrasyon yapılmasına karar verilirse; belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterlerini karşılayan firmalar demonstrasyon için davet edilecektir. Demonstrasyon için isteklilere tebligatın yapılmasından itibaren 15(onbeş) gün içinde İhale Komisyonunun belirteceği yerde demonstrasyon yapmaları gerekir. Demonstrasyon yapmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3. İstekliler, teklif ettikleri PACS, RIS, Teleradyoloji için Teknik Şartname maddelerine sırasına göre tek tek cevap vereceği ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ mutlaka verecektir. Bu uygunluk belgeleri, istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve her sayfası firma yetkili kişilerince imzalanmış olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde yapılmış olan her türlü PACS ve/veya Teleradyoloji Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe / İSTANBUL (Satınalma ve İhale Uygulama Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR