İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi cihaz periyodik bakım onarım hizmeti alınacaktır

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090413
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 26.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/599730
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE 15 KALEM TIBBI CİHAZ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAMENİN EKİNDE BELİRTİLEN SAĞLIK TESİSLERİNDE
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SÜMER MAH. 451 SOKAK NO:450 KONAK İZMİR İHALE SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI TIBBİ CİHAZ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

2020 YILI TIBBİ CİHAZ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/599730

1-İdarenin

a) Adresi : Sümer Mah. 451 Sok. No: 450 35260 KONAK - KONAK / İZMİR KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324418111 (2378) - 2324847486
c) Elektronik Posta Adresi : izmir.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE 15 KALEM TIBBI CİHAZ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAMENİN EKİNDE BELİRTİLEN SAĞLIK TESİSLERİNDE
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SÜMER MAH. 451 SOKAK NO:450 KONAK İZMİR İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 17.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
-SERVİS HİZMETİ VERECEK OLAN TEKNİK PERSONEL/PERSONELLER, İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAMELERİN EK-2 SİNDE BELİRTİLEN EĞİTİM VE ÖĞRENİM KOŞULLARINI SAĞLADIĞINI BELGELENDİRECEK VE İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR.
-YÜKLENİCİ FİRMA VE SERVİS HİZMETİ VERECEK OLAN TEKNİK PERSONELİN ÜTS’DE KAYITLI OLMASI GEREKMEKTE VE UTS ÇIKTILARINI İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR.
-YÜKLENİCİ FİRMA, BÜNYESİNDE ÇALIŞAN VE HİZMET VERECEK OLAN TEKNİK PERSONELLERİN, YÜKLENİCİ FİRMADA ÇALIŞTIĞINI GÖSTERİR SGK HİZMET DÖKÜMÜNÜ İBRAZ EDECEK VE İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR.
-EĞİTİM SERTİKASI:SERVİS HİZMETİ VERECEK OLAN TEKNİK PERSONEL/PERSONELLER, İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAMELERİN 4.3. MADDESİNE UYGUN EĞİTİM ALMALI VE BU EĞİTİME İLİŞKİN SERTİFİKA ,TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU-ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ’NE (ÜTS)KAYITLI OLMALIDIR. EĞİTİM SERTİFİKASINI İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
SERVİS VERECEK YÜKLENİCİ FİRMA “TS 12426 YETKİLİ SERVİSLER-TIBBİ CİHAZLAR-KURALLAR “VEYA “TS13703 ÖZEL SERVİSLER-TIBBİ CİHAZLARI-KURALLAR” STANDARTLARINA GÖRE HİZMET ALINACAK CİHAZ İÇİN HİZMET YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR. SERVİS HİZMETLERİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BU STANDARTLARA UYGUN OLARAK VERİLECEKTİR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM ONARIM HİZMETLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SÜMER MAH. 451 SOKAK NO:450 KONAK İZMİR SATIN ALMA 2 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR