ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbı cihaz bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01096575
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : BAHÇELİEVLER MAH. / YENİYOL
Yayınlandığı Gazeteler

KESİN KARAR 07.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/637560
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 145 KALEM TIBBİ CİHAZ BAKIM VE ONARIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST., BAYAT DEV. HAST. , SUNGURLU DEVLET HASTANESİ, ALACA DEVLET HASTANESİ, OSMANCIK DEVLET HASTANESİ, KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR DEVLET HASTANESİ, İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ, ÇORUM GÖGÜS HASTALIKLARI HASTANESİ, MECİTÖZÜ DEVLET HASTANESİ,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Salonu (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No 3 ÇORUM)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN 2020 YILI TIBBİ CİHAZ BAKIM VE ONARIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/637560

1-İdarenin

a) Adresi : Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642195500 - 3642195529
c) Elektronik Posta Adresi : corum.ism@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 145 KALEM TIBBİ CİHAZ BAKIM VE ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer : EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST., BAYAT DEV. HAST. , SUNGURLU DEVLET HASTANESİ, ALACA DEVLET HASTANESİ, OSMANCIK DEVLET HASTANESİ, KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR DEVLET HASTANESİ, İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ, ÇORUM GÖGÜS HASTALIKLARI HASTANESİ, MECİTÖZÜ DEVLET HASTANESİ,
c)Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Salonu (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No 3 ÇORUM)
b)Tarihi ve saati : 31.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
-Teknik Şartnamelerde Yetkili servis istenildiği üzere Koruyucu, düzeltici tüm bakım kalemleri için teklif verecek firma üretici firma tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olmalı ve Türkiye de yetkili olduğunu gösterir yetki belgesini teklif sırasında sunmalıdır. -Teknik Şartnamelerde istenildiği üzere istekli firmalar geçerlilik süresi devam eden TS 12426 Yetkili Servisler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, ve/veya Özel Servisler TS 13703- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdırlar ve teklif sırasında sunmak zorundadırlar. -İdari şartnamede yer almayan hususlar için tüm kalemlere ait teknik şartname hususları geçerli sayılacaktır. Teklif veren tüm istekliler Teknik şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş olacaklardır. -TİTCK'nın 2019/1 genelgesinde istenilen satış sonrası bakım onarım işlemine tabi cihaz teknik servis sağlayıcılarının ve bu kuruluşlarda görev alan ilgili teknik personeller UTS'ye kayıtlı olmak zorundadır ve teklif sırasından bu belge sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN HER TÜRLÜ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM ONARIM HİZMETLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No 3 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR