ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

Tıbbi cihaz bakım onarım işi ihale edilecektir

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00801400
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

İŞTE ÇANAKKALE 10.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/219259
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
232 KALEM TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM HİZMETİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.05.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ


TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/219259

1-İdarenin

a) Adresi : CUMHURIYET BLV. SAHIL YOLU 5 KEPEZ ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862635951 - 2862635956
c) Elektronik Posta Adresi : aeatici@comu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 232 KALEM TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM HİZMETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 31.05.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1- TSE-12426 Yetkili servisler-Tıbbi Cihazlar-Kurallar standardına uygun hizmet veren A grubu cihazlar kapsamında; Anestezi, Anjiyografi, Gamma kamera, Gamma knife, Kemik dansitometre, Kobalt terapi, Linak, Mamografi, Manyetik Rezonans, Radyolojik görüntüleme cihazları, Radyo terapi bilgi yönetim sistemi, Radyo terapi dozimetre sistemi, Radyo terapi planlama sistemi, Tomografi, Tomoterapi, Robotik rehabilitasyon, ESWL şok dalga tedavisi, Intra operatif radyo terapi, Kalp akciğer pompası, Ventilatör/respiratör, Ultrason/USG/Doppler/Eco cihazlarla ilgili belgeye sahip olmalıdır. 2- TSE12426 Yetkili servisler-Tıbbi Cihazlar-Kurallar standardına uygun hizmet veren B grubu cihazlar kapsamında; Endoskopi cihazları ve aksesuarları, Göz topografi, Ağrı pompası, Akupunktur, Ameliyat lambası, Ameliyat masası, Ameliyat mikroskopu, Bi-pap, C-pap, CPM, CRYO, Defibliratör, Diyaliz, EEG, Efor, Elektrokoter, EKG, EMG, Fako cihazı ve aksesuarları, Göz Unit, Göz Yıkama, Hastabaşı Monitör, Holter, Kalp pili, Kan gazı, Karaciğer destek sistemleri, KBB uniti, Küvöz, NST, Odyometre, Oksijen Konsantratörü, Perfüzyon pompası, SPO2, Radyan ısıtıcı, Refraktometre, Solunum foksiyon testi, Speaktrofotometre/spektromtre, Tıbbi lazer, Timpanometre, Ürodinami, Üroflowmetre, Vaporizatör, Yıkama/dezenfeksiyon, Diatermi-radar-ultrasound, Fizik tedavi cihazları, Fototerapi, İnfraruj, Antibiyogram cihazı, Doku gömme, Doku takip, Hücre ayrıştırma cihazı, Kan sayımı, Koagülasyon analiz cihazlarla ilgili belgese sahip olmalıdır. 3- TSE12426 Yetkili servisler-Tıbbi Cihazlar-Kurallar standardına uygun hizmet veren C grubu cihazlar kapsamında; Ateşölçen cihazlar, Beslenme pompası, Dermaton, Flowmetre, Hasta ısıtma, Hidroterapi, İnfüzyon pompası, İşitme cihazı, Nebilizatör, Negatoskop, Sternum testeresi, Tansiyon aleti, Turnike, Jinekoloji masası, Üroloji masası, Benmari su banyosu, Bilirubin metre, Biyolojik ve tıbbi kabinler, Etüv, İncubator, Kan çalkalama, Kan ısıtma, Santrifüj, Pipetler, Su sistemleri, PH metreler, Blok ısıtıcılar, Çalkalayıcı ve soğutucular, Kuru banyolar, vortexler, Derin dondurucu ve soğutucular/Kit saklama dolabı, Kan saklama dolabı cihazlarla ilgili belgese sahip olmalıdır. 4- manyetik rezonans, tomografi, anjiografi, radyolojik görüntüleme, tomo terapi, gamma kamera, röntgen, ultrason gibi yüksek teknoloji içeren cihazlarda (TSE 12426 YETKİLİ SERVİSLER) yetkili servis olduğunu belgelemelidir. 5- ISO 9001:2015 Medikal Cihazların İthalat, İhracat, Satış Teknik Servis ve Bakım Onarım Hizmetlerini kapsayan belgeyi ihale dosyasında idareye sunmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel kuruluşlarda gerçekleştirmiş olan her türlü "Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Hizmetleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR