İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Temizlik ve yardımcı personel hizmeti alınacaktır

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941105
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/02
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hizmet Alımı Sorumlu Müdür 1 Kişi, Vardiya Amiri 2 Kişi, Temizlik Personeli 80 Kişi, Yardımcı Hizmetler Personeli (Bahçıvan ve İkram Personeli) 20 Kişi, Teknik Yardımcı Personeli 2 Kişi, Büro Personeli 3 Kişi, olmak üzere toplam 108 kişinin görev alacağı 10 Ay+2 Yıl süreli Temizlik ve Yardımcı Personel hizmetidir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Kampüsü, Fındıklı Yerleşkesi, Altunizade Yerleşkesi, Eyüp Yerleşkesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Üniversite Rektörlük Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


Temizlik ve Yardımcı Personel Hizmeti Alımı iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin
16 ‘ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası :2019/02
1-Üniversitenin
a) Adresi :Halkalı Mahallesi, Halkalı Caddesi, No:2, 34303 Küçükçekmece/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası :444 9 798-0(212) 693 8229
c) Elektronik posta adresi :satinalma@izu.edu.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) İşin Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı
Sorumlu Müdür 1 Kişi, Vardiya Amiri 2 Kişi, Temizlik Personeli 80 Kişi, Yardımcı Hizmetler Personeli (Bahçıvan ve İkram Personeli) 20 Kişi, Teknik Yardımcı Personeli 2 Kişi, Büro Personeli 3 Kişi, olmak üzere toplam 108 kişinin görev alacağı 10 Ay+2 Yıl süreli Temizlik ve Yardımcı Personel hizmetidir.
b) Yapılacağı yer :İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Kampüsü, Fındıklı Yerleşkesi, Altunizade Yerleşkesi, Eyüp Yerleşkesi
c) Süresi :10 Ay+2 Yıl
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :Üniversitemiz, Rektörlük Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :15.02.2019-11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli (Teklif mektubu ekinde Teknik Şartname, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı’nın firma yetkilisi tarafından usulünce imzalanmış suretleri de bulunmalıdır.)
4.1.2. Teklif Birim Fiyat Maliyet Analizi
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Firma kuruluş bilgilerini, tüzel kişiliğin ortakları, yönetim kurulu üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri,
4.1.5. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ve vekilin ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekaletname,
4.1.6. Vekilin imza beyannamesi (noter tasdikli),
4.1.7. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ÜNİVERSİTE’nin bu şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.8. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Son 3 aya ait)
4.1.9. İhale dosyasının satın alındığını gösteren makbuz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Banka Referans Mektubu; İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço Bilgileri Tablosu; İsteklinin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço bilgileri tablosu. Sunulan Bilanço bilgileri tablosunda değerlendirme yapılırken 2018 yılı verileri esas alınacaktır.
4.2.2.1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
4.2.2.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
4.2.2.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
4.2.2.4. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.
4.2.3. İsteklinin 2017 ve 2018 yıllarına ait Gelir Tablosu. Sunulan Gelir Tablosunda değerlendirme yapılırken 2018 yılı verileri esas alınacaktır.
4.2.3.1.Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
Toplam cironun, teklif edilen bedelden az olmaması gerekir.
4.2.4. SGK Borcu yoktur yazısı.
4.2.5. Vergi Borcu yoktur yazısı.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin yurt içinde devlet veya vakıf üniversitelerinde son 5 yıl içerisinde;
4.3.1.1. ihale konusu işlerden Temizlik Hizmeti ile ilgili en az 3 yıl ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Temizlik Hizmeti Personeli kalemine teklif olarak verdiği birim fiyat toplam tutarı kadar,
4.3.1.2. ihale konusu işlerden İkram Hizmeti ile ilgili en az 2 yıl ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yardımcı Hizmetler Personeli kalemine teklif olarak verdiği birim fiyat toplam tutarın 1/2’si kadar,
4.3.1.3. ihale konusu işlerden Peyzaj Hizmeti ile ilgili en az 1 yıl ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yardımcı Hizmetler Personeli kalemine teklif olarak verdiği birim fiyat toplam tutarın 1/3’ü kadar,
meblağda hizmet sunmuş olması gerekir.
4.3.2. İstekli yukarıda belirtilen koşulları sağladığına dair; tamamlanan işler için İş Bitirme Belgesi ve sözleşme; devam eden işler için ilgili işe ait Sözleşme ve Faturaları sunması gerekir. Ayrıca istekli yukarıda tanımlanan hizmetlerle ilgili yeterliliği sağladığını göstermek için yukarıda belirtilen belgeler dışında iş bitirmeye konu işlerde çalıştırılan personel ile ilgili Aylık Prim Hizmet Belgelerini de sunabilir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, Üniversite’nin adresinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğünde görülebilir. Doküman bedeli 250-TL (İkiyüzElli Türk Lirası) olup bu bedel Üniversite’nin KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. IBAN TR51 0020 5000 0083 3555 8000 06 SEFAKÖY 0205- 00206 hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarası belirtilerek yatırılır.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü-Küçükçekmece-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale kalan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere ihale tarihinden itibaren en az 60 gün geçerli geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR