BAFRA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Teknik denetim ve kontrol danışmanlık hizmeti alınacaktır

BAFRA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158208
Şehir : Samsun / Bafra
Semt-Mahalle : FATİH MAH. / BAFRA
Yayınlandığı Gazeteler

55 YENİGÜN 04.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KIZILIRMAK 04.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/185423
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bafra Orman İşletme Müdürlüğü Silvikültür Çalışması Sahalarında Yapılacak İşaretleme İşlerinin Teknik Denetim ve Kontrolü Çalışmaları Danışmanlık Hizmet Alımı ( 3 Orman Mühendisi ve/veya Orman Yüksek Mühendisi 5 ay Süre İle ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bafra Orman İşletme Müdürlüğü Silvikültür Çalışma Sahaları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bafra Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:2
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAFRA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE 2020 YILI PROGRAMINDA YER ALAN SİLVİKÜLTÜR SAHALARINDAKİ İŞLERİN TEKNİK DENETİM VE KONTROLÜ ÇALIŞMALARI DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BAFRA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bafra Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Şefliklerinde 2020 Yılı Programında Yer Alan Silvikültür Sahalarındaki İşlerin Teknik Denetim ve Kontrolü Çalışmaları Danışmanlık Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/185423

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BAFRA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Fatih Mahallesi Park Sokak No: 6 55400 BAFRA/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası : 3625430848 - 3625425822
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Bafra Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Şefliklerinde 2020 Yılı Programında Yer Alan Silvikültür Sahalarındaki İşlerin Teknik Denetim ve Kontrolü Çalışmaları Danışmanlık Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Bafra Orman İşletme Müdürlüğü Silvikültür Çalışması Sahalarında Yapılacak İşaretleme İşlerinin Teknik Denetim ve Kontrolü Çalışmaları Danışmanlık Hizmet Alımı ( 3 Orman Mühendisi ve/veya Orman Yüksek Mühendisi 5 ay Süre İle )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bafra Orman İşletme Müdürlüğü Silvikültür Çalışma Sahaları
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 15.05.2020, işin bitiş tarihi 15.10.2020
d) İşe başlama tarihi : 15.05.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.04.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bafra Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:2

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
"İhale konusu danışmanlık hizmet alımı; 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı"Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre yapıldığından; aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.)belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5. maddelerindeki Orman Mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış "Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi"
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.5531 sayılı orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği hakkında kanun uyarınca yapılmış odun dışı orman ürünlerinin envanteri ve planlama işler danışmalık hizmet alımı, ağaçlandırma erozyon kontrol çalışmaları ile ağaçlandırma sahaları etüt proje danışmanlık hizmet alımı işleri, silvikültür faaliyetleri danışmanlık hizmet alımları.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR